کارآفرینی و اشتغالزایی در حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیان مبتنی بر ظرفیت موقوفات؛ ارائه مدل با استفاده از تکنیک دیمتل و مدلیابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : تاریخ هنر خراسان بزرگ

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه کارافرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری. ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

پژوهش جاری با عنوان «بررسی کارآفرینی و اشتغالزایی در حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیان مبتنی بر ظرفیت موقوفات» به یکی از موضوعات اساسی در حوزه کسب و کارها می پردازد که می تواند نقش مهمی در حل بحرانهای اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی ایفا کند. موضوع اشتغال همواره از بزرگترین دغدغه های مسئولین در رده های مختلفی مدیریتی کشور بوده است. تصویب قوانین گوناگون، و تشکیل کارگروههای مختلف برای حل مشکل اشتغال نشان دهنده اهمیت موضوع است. یکی از موضوعات بااهمیت در ایجاد اشتغال بحث سرمایه گذاری است. محدودیتهای منابع دولتی برای حل بحران اشتغال همیشه یکی از چالش های اساسی بوده است. در این بین برخی از ارگانها وسازمانهای نیمه دولتی، که بواسطه وظایف و مسئولیت خود دارای منابع مالی هستند، می توانند در حل مشکل کمک نمایند. که سازمان اوقاف و امور خیریه از جمله این سازمانهاست. روش تحقیق را از نظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی است. همچنین با توجه به روش انجام پژوهش، تحقیق حاضر از نوع آمیخته (کمی و کیفی)، محسوب می شود. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش خبرگان، متخصصین و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف علوم مدیریت، فقه و اقتصاد اسلامی و کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریه در سالهای 1398 و 1399 در کشور است. شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس است. جامعه آماری در بخش کمی جهت انتخاب آزمودنی ها به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای خواهد بود. تعداد خبرگان برای نظرخواهی در روش دلفی حداقل 20 خبره خواهد بود که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انجام خواهد پذیرفت. روش گردآوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای و میدانی با استفاده از ابزارهایی چون پرسشنامه و مصاحبه با تأکید بر روش دلفی خواهد بود. تکنیک تحلیل اطلاعات و مدلسازی در این پژوهش دیمیتل خواهد بود که برای شناسایی روابط علی معلولی مابین شاخص‌ها در موضوع سرمایه گذاری وقفی در حوزه های کسب و کارهای دانش بنیان و تولید یک مدل ساختاری ملموس بکار گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان در بخش آزمون مدل نتایج نشان می دهد تاثیر عوامل اقتصادی کسب و کارهای دانش بنیان بویژه سهم و میزان آورده غیر نقدی موردنیاز کسب و کار، سهم و میزان آورده نقدی موردنیاز کسب و کار، توجیه پذیری اقتصادی طرح، میزان ریسک موفقیت طرح بر عوامل سازمانی کسب و کارهای دانش بنیان بیشترین تاثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship and job creation in the field of knowledge-based businesses based on endowment capacity; Presenting the model using Demetel technique and structural equation modeling

نویسندگان [English]

 • Morteza Haghighi 1
 • Maryam Taghvaee 2
 • Saeed Saffarian Hamedani 2
1 PhD Student, Department of Entrepreneurship, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari.Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The current study entitled "Study of Entrepreneurship and Employment in the Field of Knowledge-Based Businesses Based on Endowment Capacity" addresses one of the key issues in the field of business that can play an important role in resolving social, cultural and even political crises. The issue of employment has always been one of the biggest concerns of officials in various management levels of the country. The passage of various laws, and the formation of various working groups to solve the employment problem show the importance of the issue. One of the most important issues in job creation is the issue of investment. Limitations of government resources have always been a major challenge to resolving the employment crisis. In the meantime, some semi-governmental organizations and institutions, which have financial resources due to their duties and responsibilities, can help solve the problem. The Endowment and Charity Organization is one of these organizations. The research method in terms of purpose is of the type of applied research. Also, according to the research method, the present study is a mixed type (quantitative and qualitative). The statistical population in the qualitative section of the research is experts, specialists and pundits in various fields of management sciences, jurisprudence and Islamic economics and experts of the Endowment and Charity Organization in 1398 and 1399 in the country. The sampling method is purposeful and accessible. The statistical population will be in a small part to select the subjects by multi-stage cluster sampling method. The number of experts for polling in the Delphi method will be at least 20 experts, which will be done by purposeful sampling. The data collection method will be library and field using tools such as questionnaires and interviews with emphasis on the Delphi method. The technique of information analysis and modeling in this study will be Demitel, which has been used to identify the causal relationships between indicators in the subject of endowment investment in the fields of knowledge-based businesses and the production of a tangible structural model. The findings of this study show that in the test section of the model, the results show the effect of economic factors on knowledge-based businesses, especially the share and amount of non-cash income required by the business, the share and amount of cash income required by the business, the economic justification of the project, the amount of risk. The success of the project has the greatest impact on the organizational factors of knowledge-based businesses. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investment
 • endowments
 • knowledge-based economy
 • sustainable employment
 1. اسماعیل‌پور، نگین. (1398). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد کسب وکار شرکت‌های دانش‌بنیان از دیدگاه کارآفرینان با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری. تهران: انتشارات موسسه آموزش عالی الغدیر.
 2. اکبرزاده، نجمه، شفیع‌زاده، احسان. (1391). بررسی نقش دولت در بهبود روند ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان، سال نهم، (33 شماره)، 46-53.
 3. انصاری، منوچهر، حق‌شناس گرگابی، محمد. (1395). شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش‌محور شدن شرکت‌های تولیدی ایران بر اساس روش نظریه زمینه‌ای. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، سال چهارم، (شماره 2)، 41-74.
 4. بهبودی، داود. امیری، بهزاد. (1389). رابطه بلندمدت اقتصاد دانش‌بنیان و رشد اقتصادی در ایران. سیاست علم و فن آوری. (شماره 8)، 23-32.
 5. جماعتی ثمرین، شهزاد؛ زلالی، بهروز؛ مهدی حضرتی جهان، مهدی، قدیمی، جلیل. (1394). مروری بر مطالعات انجام‌یافته در رابطه با تأثیر مدیریت وقف بر اقتصاد و اشتغال، دومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل، موسسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولیعصر، اردبیل: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
 6. جهانی، آرزو. (1394). بررسی روش‌های تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان با تحلیل متغیرهای ریسکی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 7. خلجی، فاطمه. (1397). نقش و تأثیر وقف در ایجاد زمینه‌های اشتغال و کارآفرینی با رویکرد قرآن و روایات. تهران: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی تهران.
 8. دهقان. علی. (1393). بررسی اثر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای جهان. یزد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.
 9. دهقانی اناری، فرشید، منصور دهقان نیا، محمد، رضا شهبازی، غلام. (1392). تحلیل کیفیت زندگی کاری نیروهای پلیس و رابطه آن با تعهد سازمانی. فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا، سال چهارم (شماره 33)، 55-76.
 10. رضایی، سعیده. (1394). تبیین ارتباط اوراق وقف جمعی با اقتصاد ایران (اولویت پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه). مردوشت: دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت.
 11. سالارزهی، حبیب ا...، امیری، یاسر. (1389). بررسی ارتباط بین نوع ساختار سازمانی و میزان فساد اداری مطالعه موردی دستگاه‌های اجرایی منتخب شیراز. دانش ارزیابی. سال ششم (شماره 4)، 79-93.
 12. طاهری دمنه، محسن (1397). تحلیلی آینده‌پژوهانه در بن‌مایه‌های سازندۀ تصاویر آینده، مطالعات راهبردی جهانی‌شدن. دوره هشتم، (شماره 29)، 45-65.
 13. طاهری دمنه، محسن، حیدری دارانی، زهرا. (1398). تأملی در نقش و جایگاه وقف و نیکوکاری در علم و فناوری. فصلنامه ساست علم و فناوری، دوره هشتم (شماره 1)، 48-39.
 14. عبادی، صادق. (1378). بنیادها و مؤسسات خیریه غیر وقفی در ایران (نقد و ارزیابی). وقف میراث جاویدان. 27(10). 24-33.
 15. قربانی بوانی، مهسا (1396) الگوی توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در ایران، پایان نامه دکتری دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
 16. قاضی نوری، سید سپهر، نریمانی، میثم، افشاری، افشاری، زهرا، حسن‌زاده، علی‌رضا. (1393). تحلیل خردمایه‌های سیاستی اقتصاد متعارف در حوزه سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر روش زمینه محور. مدیریت نوآوری،دوره سوم (شماره 2), 1-22.
 17. الکبیسی، محمد؛ احکام وقف در شریعت اسلام، ترجمه صادقی گلدر، تهران: سازمان حج و اوقاف، چاپ اول.
 18. گلابی، امیرمحمد، مهرابی، روزا، رضوانی، مهران. (1389). مفهوم‌پردازی فرایند مدیریت بازاریابی در کسب وکارهای دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر اراک. نشریه اقتصاد و تجارت نوین.دوره شش (شماره 1-22)، 98-77.
 19. مصباحی مقدم، غلامرضا؛ شکری، صابر. (1386). وقف سهام از نظر فقهی و ارائه الگوی مالی. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی. دوره 22(شماره 28). 157-184.
 20. نریمانی، امیررضا، واعظی، رضا. (1396). شناسایی عوامل تسهیلﮔﺮ تجاری‌سازی پژوهش‌های دانش مدیریت دولتی. مدیریت دولتی، دوره 9(شماره 2)، 235-262.
 21. نمازی فر، حسین، هندی زاده، حکیمه السادات. (1392). بررسی وقف پول با رویکردی بر آرای امام خمینی (س). پژوهشنامه متین. دوره 61(شماره 22). 131-152.
 22. نوروزی، عباس، (1395)، نقش وقف، فرهنگ وقف و مدیریت موقوفات، اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف، اهواز: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان.
 23. هومن، حیدرعلی (1396)، شناخت روش علمی در علوم رفتاری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران: چاپ اول.
 24. یعقوبی، نورمحمد، قیاسی، نگین، (1398)، پیشران‌ها و عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاران خطرپذیر در توسعه کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان (موردمطالعه: شهر تهران)، همایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی، زاهدان: سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی سیستان و بلوچستان.
 25. Abramovitz, M., & David, P. A. (1996). Technological change and the rise of intangible investments: The US economy’s growth-path in the twentieth century. Employment and Growth in the Knowledge-based Economy, 35-50.
 26. Dang, D., & Umemoto, K. (2009). Modeling the development toward the knowledge economy: a national capability approach. Journal of Knowledge Management.
 27. Dasgupta, P., & David, P. A. (1994). Toward a New Economics of Science, 23 RES. Pol'Y, 487.
 28. Davis, G. F. (2009). Managed by the markets: How finance re-shaped America. Oxford University Press.
 29. Etzkowitz, H. (2016). The entrepreneurial university: vision and metrics. Industry and Higher Education, 30(2), 83-97.
 30. Sami, H. (2006). Muslim Philanthropy and Social Security: Prospects, Practices, and Pitfalls. University of Technology, Sydney. Paper presented at the 6 th ISTR Biennial Conference held in Bangkok, 9-12.
 31. Veeramani, S., Shukla, A., & Jamaleh, M. (2019). Financial theories of foreign direct investment: a review of literature. Journal of Industrial and Business Economics, 1-33.
 32. World Bank(2012) C. D Washington. measurement appraisal Knowledge.World Bank cationsPubli.
 33. Yang, Y., & Xu, Y. (2019). Land endowment and education investment behavior of rural households: a field survey based on 887 administrative villages in 31 provinces of China. The Journal of Chinese Sociology, 6(1), 3.