مکان‏ یابی سرزمین توکریش

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 دانشیار، گروه باستانشناسی، دانشکده ی حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان

2 استاد تمام باستان‌شناسی، دانشگاه تهران

3 Array

چکیده

اطلاعات حاصله از کتیبه ها می تواند به شناخت جغرافیایِ تاریخی یک سرزمین کمک نماید. متون بین النهرینی از دوران اورIII تا اوایل دوره بابل میانی، از سرزمینی به نام توکریش نام می برند که صادرکننده طلا، لاجورد، کلریت و ظروف مرمری به بین النهرین بوده است. در این پژوهش سعی شده تا باتوجه به منابع مکتوب بین النهرینی(اورIII تا اوایل دوره بابل میانی) و تطبیق آن با مدارک و یافته های حاصل از کاوش های باستان شناسی در شمال شرق ایران و جنوب ترکمنستان در بازه زمانی فرهنگ بلخی-مروی به مکان یابی توکریش و پیشنهاد جانمایی آن در محدوده جغرافیایی شمال شرق ایران و جنوب ترکمنستان بپردازیم. در این مطالعه تطبیقی، لیست کالاهای تجاری توکریش در متون بین النهرینی با تولیدات بومی و نیز یافته های به دست آمده از کاوش های استقرارهای فرهنگ بلخی-مروی مورد ارزیابی قرار می گیرد. مهمترین پرسش این پژوهش چگونگی تطابق متون با تفسیرهای شمایل شناسانه، جغرافیای تاریخی و سنجش یافته های باستان شناسی به دست آمده در این محدوده جغرافیایی با لیست کالاهای تجارت شده با بین النهرین است. با توجه به هم خوانی لیست کالاهای تجاری توکریش در متون بین النهرینی با کالاهای تولیدی و تجاری فرهنگ بلخی-مروی، همچنین هم زمانی گاهنگاری این فرهنگ با زمان اشاره متون بین النهرینی به توکریش و قرابت های فرهنگی-هنری میان شمال‌شرق‌ایران و جنوب ترکمنستان با بین النهرین در بازه زمانی مذکور، می توان پیشنهاد جانمایی سرزمین توکریش را در محدوده فرهنگی-جغرافیایی فرهنگ بلخی-مروی ارائه داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Positioning Tukrish

چکیده [English]

The data collected from friezes and cornices can help one know about the geographic history of a land. The Mesopotamian scripts since Ur III to the early middle Elamite period, mentioned a land named Tukrish which exported gold, lapis lazuli, chlorite, and marbled dishes to Mesopotamia. This paper studies the Mesopotamian written resources and compares them with the documents discovered in the archeological excavations of BMAC in the Northeast Iran and South Turkmenistan. Based on this comparative study, the paper intends to locate Tukrish somewhere within the boundaries of Northeast Iran and South Turkmenistan. In this comparative study, the traded products of Tukrish which have been listed in the Mesopotamian scripts were assessed against the Mesopotamian domestic products and the items discovered in the excavations of BMAC settlements. The most important questions concerned how the scripts correspond to the iconographic and geographic history interpretations and how the archeological discoveries in the area match the list of the traded products in the Mesopotamian scripts. The results indicated that the list of the traded products from Tukrish, detailed in the Mesopotamian scripts, correspond to the products and merchandise of BMAC. Moreover, BMAC is chronologically contemporaneous with Tukrish, as mentioned in the Mesopotamian scripts. Considering these points and the cultural-artistic propinquity between the Northeast Iran-South Turkmenistan region and Mesopotamia at that point in history, the study suggests Tukrish be positioned somewhere within the cultural-geographic limits of BMAC.
Keywords: Tukrish, BMAC, Geographic history, mesopotamian scripts, Traded products (merchandise)