وضعیت صنعت در خراسان و ماوراءالنهر در عهد تیموریان

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام- دانشگاه پیام نور

چکیده

نوشتار حاضر به بررسی وضعیت صنعت خراسان و ماوراءالنهر در عهد تیموریان می‏پردازد که یکی از عناصر تشکیل دهنده اقتصاد تیموریان است. در این نوشتار با اتکاء به داده‏های موجود در منابع و با رویکردی توصیفی – تحلیلی، اوضاع صنایعی از قبیل نساجی، فرش، سفال، حجاری و فلزکاری در منطقه، از ظهور تیمور تا انتهای حکمرانی سلطان حسین بایقرا مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله این پرسش اساسی را مورد توجه قرار می‏دهد که سیاستهای تیمور و جانشینانش چه تأثیراتی بر وضعیت صنعت و به تبع آن بر محصولات تولیدی هر یک از صنایع در خراسان و ماوراءالنهر داشته است؟ در این نوشتار، نشان داده شده است که توجه به مقوله صنعت در دیدگاه امیران تیموری، برخورداری منطقه از معادن غنی فلزات و سنگها، وجود بافت جمعیتی صنعتگر و هنرورز در این مناطق و نیز رشد چندین شهر عمده در این مناطق، مجموعه‏ای از عوامل مؤثر هستند که منجر به رونق صنعت در خراسان و ماوراءالنهر شده است. صنایع در مناطق مذکور با تکیه بر فاکتورهای فوق و نیز قرار گرفتن در معرض سیاستهای اقتصادی امیران تیموری، دارای وضعیتی پویا گردید. لذا با رونق نسبی در اجزاء متشکل صنعت منطقه در دوره تیموریان روبروییم..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Condition of Industry in Khorasan and Transoxiana during the Timurid era

چکیده [English]

The present paper deals with the status of Khorasan and Transoxiana in the Timurid era, which is one of the elements of the economy of the Timurid. In this paper, based on the data in the sources and with a descriptive-analytical approach, the condition of industries such as textiles, carpets, pottery, carving and metalworking in the region, has been investigated from the advent of Tamerlane to the end of the rule of Sultan Hussein Bayqara. The paper addresses the fundamental question of how the policies of Tamerlane and his successors have influenced the state of the industry and, consequently, the production of each of the industries in Khorasan and Transoxiana. In this paper, it has been shown that attention to the category of industry in the view of Timurid Rulers, the presence of the region of minerals rich in metals and stones, the existence of artisan and artisan population in these areas, as well as the growth of several major cities in these regions, a set of Factors that have led to the industrial boom in Khorasan and Transoxiana. The industries in these areas, based on these factors, and the exposure to the economic policies of the Timurid Rulers, had a dynamic situation. Thus, with relative flourishing in the components of the regional industry in the Timurid period, we face