واکاوی نظام فضایی پنهان معماری بومی مسکونی مشهد بر اساس تئوری نحو فضا

نوع مقاله : تاریخ معماری خراسان بزرگ

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

در پیکره‌بندی خانه‌ها ،فاکتورهای فرهنگی شامل باورها، رسوم، رفتار و عادات یک اجتماع  بعلاوه فاکتورهای کالبدی نظیر،  اقلیم،مصالح و توپوگرافی نقش مهمی ایفا می‌کنند. ادراک متفاوت مردم، الگوهای شناخت و رفتارهایی که به عنوان نتیجه تجارب فرهنگی آن‌ها پدیدار می‌شوند، یک رابطه‌ی متقابل و تعامل بین بشر، فرهنگ و محیط پدیدار می‌شود؛ در واقع هر فرهنگی به روشی که مردم از فضاها استفاده می‌کنند تاثیر می‌گذارد و می‌توان این موضوع را در روابط فضایی معماری داخلی فضاهای مسکونی هر شهر آشکارا مشاهده کرد. تئوری نحو فضا شامل یک مجموعه تحلیلی،کمی و ابزارهای توصیفی است که می‌تواند برای تجزیه و تحلیل تشکل های فضایی، طرح بندیساختمان ها ،شهرها و مناظر قابل استفاده باشد. بنیان‌گذاران این نگرش فرهنگی و اجتماعی ابزار خاصی برای خواندن معماری معرفی می‌نمایند. آن‌ها با پیوند چند دنیای علمی مانند ریاضیات، کامپیوتر، زیست‌شناسی و جامعه‌شناسی نگرش و روش خود را طراحی نموده‌اند. این پژوهش به واکاویی پیچیدگی های روابط اجتماعی و فرهنگی مستتر در ساختار پلان خانه‌های بومی و سنتی مشهد (چهار قطاع طرح نوسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر رضوی)  پرداخته است؛ در ابتدا برای شکل‌گیری چارچوب نظری، مطالعات اسنادی و مستندسازی اطلاعات خام انجام پذیرفت سپس به صورت کمی از تئوری نحو فضا با نرم‌افزار A-Graph در راستای بررسی سازماندهی فضایی پلان‌ها  استفاده گردید. یافته‌های حاصل از محاسبات بیان می‌دارد حیاط عنصری است که به عنوان گره ارتباطی در مرکزی‌ترین قسمت پلان قرار دارد و همچنین اتاق‌های همکف کارکردی چندگانه براساس فعالیت  افراد خانه دارد وفضای بهار خواب و ایوان به عنوان فضای باز؛ مکمل فضاهای بسته است.  هشتی منقطع کننده عرصه عمومی از عرصه خصوصی خانه است؛ این الگوها را فارغ از زمان می‌توان به معماری مسکونی معاصر مشهد شرح و بسط داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze of the hidden spatial system of residential vernacular architecture of Mashhad-based on the theory of space syntax

چکیده [English]

In the houses configuration, cultural factors, including belief in a society, traditions and behaviors and habits as well as physical factors such as climate and topographic materials play an important role. Different understanding of people, understanding patterns, and behaviors that arise as a result of cultural experience appears a reciprocal relationship and interaction between humans, culture, and environment; In fact, every culture affects the way people use the spaces. This can be seen in interior architecture and spatial relationships residential areas of the city clearly. Space syntax theory includes collection of quantitative and analytical descriptive set of tools that can be used to analyze spatial formations, layouts of buildings, cities and landscapes. The founders of this cultural and social attitude introduce specific tools for reading architecture. They have designed their attitude and method with the linkage of several scientific worlds such as mathematics, computer science, biology and sociology.This research aimed to understand social and cultural relationships and characteristics of the Mashhad`s people that is evident in their residential architecture studied on houses of the indigenous and traditional in downtown and around the shrine of Mashhad (renovation and improvement of 4 sectors, designed by advisor Tash). Initially, documents and raw data were studied to shape a theoretical framework and then the space syntax theory were used the A-Graph software for graphs that provide preliminary data calculations. The results of the statistical calculations suggest that the yard is an element that is located as the communication node in the central part of the plan. Also ground floor rooms have multiple functionalities is based on person activity in-house, terrace (Baharkhab) and balcony (Ivan) was completed closed spaces as an open space. Hashti reduces the public zone from the private zone of the house. These patterns can be created regardless of the time for residential architecture Mashhad and it can be extended and described to contemporary architecture of Mashhad