تجسم جامعه در معماری: بررسی معماری آسیاب‌های روستای حسن آباد سبزوار

نوع مقاله : تاریخ معماری خراسان بزرگ

نویسندگان

1 دانشجوی دورة دکتری انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

معماری به‌مثابۀ یک دستاورد بشری، به‌عنوان پدیده‌ای فرهنگی مطرح است؛ ازاین‌رو محملی غنی برای انسان­شناسان و جامعه­شناسان در جهت شناخت فرهنگ‌ها و جوامع فراهم می‌آورد. در این میان، آسیاب‌ها به‌طور عام به‌عنوان بخشی از فرهنگ مردم ایران و به‌طور خاص به‌عنوان یکی از سازه­های معماری مردمی و بومی ایران می‌توانند دلالت‌های فرهنگی و اجتماعی خاصی از جوامع و فرهنگ خود ارائه نمایند. مطالعۀ حاضر با تمرکز بر بررسی آسیاب‌های یکی از روستاهای جنوبی سبزوار که از نظر فرهنگ آسیابانی برجستگی ویژه‎ای دارد، درصدد است خوانشی فرهنگی و اجتماعی از معماری این سازه به دست دهد. در این راستا، با بهره‌گیری از روش مردم‌نگاری، ضمن معرفی و بحث از سازه مذکور و برخی ارزش‌های معماری آن، تلاش بر آن است ویژگی سازمان‎دهندة اصلی به معماری آسیاب‎ها شناسایی و صورتی مفهومی گیرد. چنانکه نتایج این مطالعه نشان می‎دهد، می­توان از مفهوم درون‎گرایی به­عنوان مفهومی که سازمان‎یافتگی بنا را توضیح ‎‎می­دهد، در اینجا نیز بهره گرفت. در راستای تبیین و تحلیل اجتماعی و فرهنگی این ویژگی، نتایج حاکی از آن است که درون‌گرایی در آسیاب‌های مزبور بیش‌تر از هر عاملی می‌تواند وابسته به ساخت پرتنش جوامع روستایی حاشیۀ کویر و گسترش پنهان‌کاری به‌عنوان یک ارزش فرهنگی در اندیشه و عمل آسیابان تحلیل شود.

عنوان مقاله [English]

The embodiment of society in architecture: Anthropological view on the architecture of the village of Hasan Abad in Sabzevar

چکیده [English]

Architecture as a human achievement is considered as a cultural phenomenon. Hence, it provides a rich duct for anthropologists and sociologists to understand cultures and societies. Meanwhile, mills in general as a part of the culture of the iranian people and in particular as one of the iranian vernacular architecture structures can provide specific cultural and social implications of their societies and culture. The present study seeks to display a cultural and social reading of the architecture of this structure by focusing on the study of the mills in one of the southern villages of Sabzevar, which has a special prominence in the field of milling culture. In this regard, it also attempts to introducing and discussing the mentioned structure and some architectural values, identify and conceptualize the main organizer of the architecture of the mills, by using the ethnographic method. As the results of this study suggest, we can use the concept of introversion as a concept that explains the organization of the building here. Regarding social and cultural explanation of this concept, results of this study implies that introversion in mentioned mills more than any factor can be analyzed with the tension in rural societies structure at desert margins and spreading secrecy as a cultural value in the thought and action of the miller.