سازماندهی سیاسی فضا بر اساس شاخص های توسعه پایدار در پراکنش فضایی نابرابری های ناحیه ایی در سه استان خراسان بزرگ

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسنده

دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

مسأله نابرابری در بسیاری از کشورها چالشی اساسی در مسیر توسعه می‌ باشد، به‌ ویژه برای آن دسته از کشورها که قلمرو حاکمیت آن‌ ها مناطق جغرافیایی وسیعی را شامل می­ شود. این نابرابری­ ها، تهدیدی جدی برای حصول توسعه متعادل و متوازن مناطق است و دستیابی به وحدت و یکپارچگی ملی را دشوار می­ کند. از طرفی سازمان فضایی متعادل در شهرها، نوعی از پایداری شهری است. این پایداری زمانی محقق خواهد شد که هماهنگی و سازگاری منطقی بین مناطق و نواحی شهر و توزیع عادلانه امکانات و خدمات در شهرها به وجود آید. بدین منظور و با توجه به اهمیت موضوع تحقیق، پژوهش حاضر با هدف بررسی سازماندهی سیاسی فضا بر پراکنش فضایی نابرابری‌ های ناحیه‌ ای‌ در سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی انجام گرفته است. روش پژوهش به‌ صورت توصیفی-تحلیلی می‌ باشد، و جمع‌آوری داده‌ ها بر اساس سالنامه و آمارهای موجود از سازمان‌ های مربوطه اخذ شده است و شاخص­ های مورد بررسی شامل 30 متغیر در بخش­ های بهداشتی- درمانی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و زیرساختی می‌ باشد، که جهت رتبه­ بندی از تکنیک­ های چند معیاره کوپراس به سطح­ بندی فضایی شهرستان­ های استان­ های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی اقدام شده است. نتایج پژوهش حاکی از شکاف ملموس نابرابری از لحاظ سهم شاخص­ های توسعه پایدار در سطح شهرستان­ های استان­ های خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی می‌ باشد که شاخص‌ های مورد بررسی و رتبه‌ بندی آن­ ها خود گویای این مطلب می‌ باشد.

عنوان مقاله [English]

Political management based on the sustainable development of regional inequalities in the distribution space for the three provinces of Khorasan

چکیده [English]

The problem of inequality in many countries is a major challenge in the development, especially for those countries whose territory contains a large quantity of plasticized geographic areas. These disparities are a serious threat to achieving the balanced development of regions and make achieving national unity difficult. The balanced spatial organization in the city, is a kind of urban sustainability. This stability will be achieved once the logical consistency between regions and urban areas and distribution facilities and services exist in cities. This study based on the analytical method and approach of the space research, is practical. It is used in collecting the required information and literature on the fundamentals of documentary and library research methods and have been used for information and relevant data (components and indicators studied) from the National Center for Statistics and Yearbook of the provinces. Techniques used in this research is Kopsras model, the index contains 30 variables studied in the fields of health care, cultural, economic, educational and infrastructural services. Ranking techniques for spatial multi-criteria Kopras to the city of North Khorasan, Razavi and South has been done as well as the processing of data in SPSS and EXCEL statistical software has been made. The results indicate that the technique Kopsras, is in the first place in city Bojnord North Khorasan and has a clear distance with the city Esfarayen as the second city of North Khorasan province. The result of this assessment, represents the most effective political organization of space. This technique shows that the city of Mashhad in Khorasan Province as the center of political and administrative hub of the North East of operation, has consolidated its center. The results show a tangible gap of inequality in terms of sustainable development indices in the city of North Khorasan, Razavi and South. Percentages and ratios in the city show the development trend of centralization and inequality and regional imbalance as a significant E-region is intensifying. This is due to the government's approach to regional development efforts of regional administrators and district officials that can be part of the process of sustainable development. Results showed tangible inequality gap in terms of sustainable development indicators in the city of North Khorasan, Razavi and South that studied indices and rankings is they speak for themselves.