بررسی و تحلیل نقش خراسانیان در تشکیلات سیاسی و اداری مصر در عصر اول عباسی

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسنده

مدرس گروه تاریخ دانشگاه رازی

چکیده

مصر یکی ازایالت­های بزرگ قلمرو اسلامی بود که پس از برچیده شدنِ حکومت امویان تحت سلط خلافت عباسی درآمد. به دنبال شکست امویان و در تعقیب حاکمان آنها ، ایرانیان بسیاری در کسوت نیروهای نظامیِ عباسی وارد مصر شدند. عده­ای از این نیروها، که عموماً به سپاه خراسانی شهرت داشتند، در خلال دوره­ی اول عباسی در مصر باقی ماندند و در امور سیاسی، نظامی و اداری آنجا مشارکت داشتند. تبیین و تحلیل میزان مشارکت خراسانیان در تشکیلات سیاسی، نهادها ودیوان­های ولایت مصر در عهد اول عباسی مسئله­ای است که پژوهش حاضر در صدد پاسخ به آن است. بر اساس اشاره منابع و مدارک تاریخی اُمراء، بزرگان، کاتبان و دبیران خراسانی در مناصب و مقام­های مختلف سیاسی، نظامی و اداری مصر به کار گرفته شدند و نقش فعالی در اداره ولایت مصر در عصر اول عباسی ایفا کردند.