مبادلات پولی و سکه خانه های سامانیان

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسنده

چکیده

در دوره ی امارت سامانیان (261-395ق/875-1005م) فعالیت های بازرگانی در گستره ای از راه های تجاری و شهرهای چین تا اروپا با سکه های سیمین سامانیان انجام می گرفت.  پیشینه ی ضرب سکه ی نقره در شرق ایران و توانمندی سامانیان در به کارگیری این سکه، زمینه ی شکوفایی تجارت را فراهم آورد. درم سامانی توانست در بسیاری از مبادلات میان شهرها جای دینار زر را بگیرد. یکی از عوامل موفقیت سامانیان در هدایت بازارها،‌متأثر از ضرب این سکه کم بها بود. در این مقاله، کوشش می شود نقش سکه ی نقره و سکه خانه ها در مبادلات پولی سامانیان بررسی شود.