تحلیلی بر عوامل ژئوپلیتیک در ناحیه فرهنگی خراسان بزرگ

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

خراسان بزرگ که در طول تاریخ ایران نامی سنتی و کلی برای اشاره به نواحی شرق ایران امروزی و بخش عمده ای از کشور افغانستان و کشورهای تاجیکستان،‌قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و بخشهایی از قرقیزستان امروزی بوده است. همین امروز نیز با قدری اغماض این منظقه بزرگ را می توان یک ناحیه بزرگ فرهنگی نامید، که مرزهای آن تا مرزهای شمالی و شرقی کشورهای مذکور توسعه می یابد و در بسیاری از شاخصه های فرهنگی دارای همبستگی  و پیوستگی است. این قرابت فرهنگی بقدری عمیق و در عین حال گسترده است که از منظر هویت نیز به آسانی می توان هویت های یکسان را در دو سوی مرزهای را همچنان با هم مرتبط نگهداشته است و قومیت ها و فرهنگ مشترک منطقه ریشه در تاریخ مشترک آنان دارد. وجوه مشترک تاریخی،‌فرهنگی و مذهبی می تواند شرایط و زمینه مناسب و لازم را برای اشتراک مساعی و برقراری روابط پایدار و گسترش مبادلات فرهنگی و اقتصادی بین این کشورها را فراهم کند و فرآیند وابستگی متقابل موجب توسعه امنیت گردد. این تحقیق به منظور بررسی عوامل ژئوپلیتیکی در این منطقه صورت گرفته است و به این منظور با مطالعه مناابع کتابخانه ای و اینترنتی از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهره برداری شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد این عوامل می توانند با ملاحظاتی موجبات همگرایی در منطقه را فراهم آورند. در عین حال این منطقه محل تلاقی استراتژی ژئوپلیتیک قدرتهای جهانی و منطقه ای است.