سیمای بهرام چوبین در آینة شاهنامه، مبتنی بر خوانشِ فردوسی از متونِ تاریخی

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسنده

چکیده

بهرام چوبین از معدود شخصیت های شاهنامه است کروفر روزگار پهلوانی را با خویشتن به دوران تاریخی می آورد. کسی که بر هرمزدشاه و پس از وی، فرزندش، خسروپرویز، می آشوبد و به زعم بسیاری کارآمدتر از همه مردمان زمان خود  است، او در حقیقت رستم زمانه خویش است.در اینکه بهرام چوبینه دلاوری بی مانند و جنگجویی کاردان بوده، شکی نیست؛ چرا که همه تواریخ بر این متفق اند؛اما پرسش اینجاست که آیا روایت حکیم توس از او و دلاوری هایش کاملاً همسان با مطالبی است که از بهرام چوبینه  در اخبار الطوال،‌تاریخ طبری،‌غرور اخبار و دیگر منابع آمده است؟در این جستار خواهیم کوشید ضمن اشاره ای گذرا به پیشینه تاریخی بهرام چوبینه براساس منابع و مآخذ معتبر، به آنچه روایت فردوسی را بر سایر روایات برتری داده، بپردازیم و شاخصه های حماسی داستان بهرام در شاهنامه را در مقایسه با نمونه های تاریخی آن بررسی کنیم.