افغانستان، فروماندگی دولت و تهدیدات امنیتی و فرهنگی در خراسان بزرگ

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

افغانستان به عنوان کشوری محروم از یک دولت کارآمد که بتواند کار ویژه های مورد انتظار از یک دولت مدرن را ایفا نماید، موجب شکل گیری تهدیدات امنیتی و فرهنگی چندگانه فرامرزی شده است. این تهدیدات به دلیل ناتوانی دولت افغانستان در حفظ مرزهای سرزمینی خود و برآورده نمودن استلزامات آن شکل می گیرند و قبل از هر جای دیگر، متوجه کشورهای حوزه خراسان بزرگ می گردند. تهدیداتی که میتوانند منافع حیاتی کشورهای مزبور را به مخاطره بیندازند. بنابراین،‌این پژوهش در پی آن است تا با روشن نمودن مبحث دولت فرومانده و کاربرد آن در مورد افغانستان، در دو دوره ی قبل و پس از حمله ایالات متحده،‌تهدیدات امنیتی و فرهنگی منطقه ای که این وضعیت به وجود آورده است را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا، ضمن مطالعه ی منابع معتبر فارسی و لاتین موجود، از روش پژوهشی توصیفی- تحلیلی و شیوه ی کتابخانه ای گردآوری داده ها استفاده نموده است. در این پژوهش،‌سه تهدید عمده یعنی تروریسم، مهاجرت و قاچاق اسلحه و مواد مخدر به عنوان تهدیدات دارای ابعاد امنیتی و فرهنگی منبعث از فروماندگی دولت در افغانستان شناخته می شوند که به واسطه ی وابستگی متقابل امنیتی و فرهنگی در میان کشورهای منطقه به آن ها منتقل می شوند.