واکاوی ساز و کارهای مدیریت بحران با توجه به معنویات در شاهنامة فردوسی طوسی

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

مدیران همواره در اداره سازمان ها با شرایط غیرقابل پیش بنی و بحرانی روبه رو هستند و در این شرایط نیاز دارند که درباره اوضاع بحرانی سریع و فوری تصمیم بگیرند. اما ممکن است به دلیل کمبود اطلاعات از آینده یا اضطراب و نگرانی هایشان نتوانند تصمیمات اثر بخش و کارایی بگیرند. در این مرحله از تصمیم گیری، مدیریت اسلامی از توکل به خدا برای گرفتن تصمیمات خود بهره می برد. ما در این مقاله  ابتدا مفهوم بحران در مدیریت را بررسی می کنیم. بعد از آن به تصمیم گیری در شرایط بحرانی و توجه به معنویات در تصمیم گیری اسلامی می پردازیم. سپس به بررسی شرایط بحرانی که فردوسی در اثر خود «شاهنامه» با استفاده از معنویات از آن عبور کرده است، اشاره می کنیم.