تحلیلی بر ژئوپولیتیک اسلام؛ (مطالعه موردی: مذهب شیعه)

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

اسلام به عنوان یکی از ادیان الهی، بعد از مسیحیت، بیشترین پیروانرا در جهان به خود اختصاص داده و از بیشترین رشد جمعیت در جهان برخوردار است. ظرفیت موجود در این دین، به قلمروهای جغرافیای معتقد به آن، قدرت ژئوپولیتیکی کم نظیری هدیه کرده است که تاکنون، دولت های اسلامی و مردم پیرو آن نتوانستند از پتانسیل های آن بهره برداری حداکثری کنند. با توجه به اینکه دین اسلام ایده ای انترناسیونالیستی است که در آن هیچ یک از مؤلفه های محدود کننده ناسیونالیست اولویت ندارند؛ می توان برای تمام مردم دنیا پیام داشته باشدو به بسیاری از معضلات وگرفتاری های روحی و روانی انسان پست مدرن پاسخ دهد. از طرف دیگر، مشترکات موجود در آن، پیروانش را به سوی ملتی واحده و تأثیرگذاری کارسازتر در تحولات منطقه ای و جهانی یاری رساند. شیعه به عنوان یکی از شاخه های مذهبی آن، ‌به دلیل تمرکز جغرافیایی و منابع انرژی اش، از ویژگی های کارآمدترین برای تأثیرگذاری  بر تحولات ژئو اکونومیک و ژئواسترتژیک در منطقه و جهان برخوردار است که این مقاله  به آن می پردازد.