اوضاع فرهنگی خراسان بزرگ در عهد تیموری، با تأکید بر گسترش کتابخانه ها

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

تاریخ فرهنگی خراسان، همواره با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده؛ لیکن نقطه عطف آن را باید هجوم قوم مغول به این سرزمین دانست. با روی کارآمدن تیموریان،‌خطه خراسان بزرگ به عنوان مرکز حکومت تیموریان، پس از گذران دوران سیاه سلطه مغول،  آرامش و شکوهی نسبی به خود می دید که این امر زمینه توسعه های همه جانبه،‌از جمله توسعه فرهنگی و هنری را در این خطه فراهم کرد. از این رو یکی از دوران بانشاط به لحاظ فرهنگی در تاریخ خراسان محسوب می شود. در این مقاله،‌کوشیدیم اوضاع فرهنگی خراسان دوره تیموری با تأکید بر گسترش کتابخانه ها به عنوان جلوه ای از فرهنگ کهن این سرزمین،‌ارائه شود. در این راستا، ضمن بیان دسته بندی انواع کتابخانه های موجود در خراسان بزرگ در عهد تیموریان، به برخی از مهمترین آنها اشاره شده است.