اجزاء مؤثر بر شکل‌گیری اخلاق و روحیات مردم خراسان (با استناد به سفرنامه‌ها)

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسنده

چکیده

سفرنامه‌ها یکی از مهمترین منابعی هستندکه در طول تاریخ به صورت مستمر توسط دانشمندان و مورخان و عالمان علوم مختلف مورد بررسی و استفاده قرار گرفته‌اند. این منابع را حلقه ارتباطی بین علوم انسانی برشمرده‌اند. در این اثر سعی گردیده با استفاده از روش تحلیلی و تطبیقی و با به کارگیری سفرنامه‌های معتبر و متعدد اجزاء و عناصر تأثیرگذار بر شکل‌گیری روحیات مردم ایران و خراسان تحلیل نموده و تأثیر شگرف عامل جغرافیا و محیط طبیعی را بر زندگی اجتماعی این مردم مورد نقد و بررسی قرار دهیم.بدیهی است که قرن 16 میلادی نقطه عطف آمد و رفت و ارتباط دنیای غرب با ایران و بالعکس می‌باشد و بالطبع اوج نگارش سفرنامه‌ها نیز از همین ایام رونق یافته است.شاید بتوان این منابع گرانقدر را تنها نوشته‌های غیررسمی از زندگی اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی مردم ایران دانست که کمی از تاریخ صرف سیاسی و نظامی که توسط حاکمان یا به دستور آنها نگارش یافته، فاصله گرفته و به نکات تاریک و پوشیده در پرده زندگی مردم پرداخته است.