مذهب در خراسان عصر سلجوقی

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسنده

چکیده

خراسان در دوره سلجوق از ترکیب مذهبی خاصی برخوردار بود. منازعات مذهبی و درگیری بین مذاهب مختلف ، ویژگی اصلی این دوره است. سیاست های مذهبی حکومت سلجوقیان در تشدید اختلافات فرقه ای تاثیر زیادی داشت. تعصبهای فرقه ای عمیدالملک کندری و خواجه نظام الملک طوسی باعث شد تا بین حنیفیان و شافعیان رقات های شدید فرقه ای و مذهبی شکل گرفت. مذهب غالب، شافعی بوده، پس از آن مذهب حنفی که مورد اعتقاد پادشان سلجوقی است،‌قرار داشت. حنبلیان در چند شهر به ویژه در هرات پیروانی داشتند تا آنجا که از منابع بر می آید،‌دانشمند برجسته مالکی مذهبی در خراسان حضور نداشته است. شیعیان امامی از جایگاه خاصی برخوردار بوده و برخی از دانشمندان برجسته شیعه در این عصر می زیستند. اسماعیلیان در شهرهای مختلف نفوذ زیادی داشته و همواره با دولت سلجوقیان،‌ منازعات سیاسی شدید داشتند. در این مقاله به بررسی فرقه های  اسلامی و مهمترین پیروان آنان در خراسان عصر سلجوقی پرداخته می شود.