نویسنده = علی اصغر چاهیان بروجنی
جایگاه اقتصادی مرو در سده های سوم و چهارم هجری

دوره 9، شماره 32، آذر 1397، صفحه 58-43

کیوان شافعی؛ امیر عبدالهی؛ انور خالندی؛ علی اصغر چاهیان بروجنی