نویسنده = عارفه سادات حکم آبادی
بررسی نقوش پارچه‌های سامانی

دوره 6، شماره 20، آذر 1394، صفحه 74-57

عارفه سادات حکم آبادی؛ محمد خزایی؛ سید ابوتراب احمدپناه