ارزیابی ارتباط بین زیست پذیری و تاب‌آوری در محلات کلان‌شهر مشهد

دوره 6، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 26-11

کرامت الله زیاری؛ سید مصطفی حسینی


بازآموزی از طراحی فضاهای شهری کهن خراسان در طراحی فضاهای شهری جدید

دوره 5، شماره 19، شهریور 1394، صفحه 28-11

آزاده جلالی؛ محمدرضا پورجعفر؛ احسان رنجبر


واکاوی جایگاه تعاملات اجتماعی در ساختار فضایی خانه های سنتی (مطالعه موردی: شهر کاشمر)

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 114-97

10.22034/jgk.2020.137969

مهدی مغنی زاده ترشیزی؛ امین عبدمجیری؛ سید مهدی مداحی


نقش ایوان در معماری بوم گرای روستایی (روستای کنگ- خراسان)

دوره 3، شماره 11، شهریور 1392

ناجیه ابویسانی جغتایی؛ امیراحمد امینیان؛ خسرو صحاف


تحلیلی بر بافت اجتماعی قهستان از ورود اسلام تا پایان قرن پنجم هجری

دوره 4، شماره 14، فروردین 1393

فرشید جعفری؛ علی جعفری؛ معصومه بندانی


جغرافیای تاریخی ولایت فرغانه

دوره 4، شماره 16، آبان 1393

محمد حسن رازنهان؛ محمد بیطرفان


امنیت پایدار در جنوب خاوری ایران

دوره 4، شماره 13، بهمن 1392

ایرج افشارسیستانی


تحلیلی بر ژئوپولیتیک اسلام؛ (مطالعه موردی: مذهب شیعه)

دوره 2، شماره 7، شهریور 1391

سیدعطا تقوی اصل؛ عزت اله عزتی


بررسی اقلیم گردشگری استان خراسان رضوی جهت توسعه اقتصادی

دوره 2، شماره 5، بهمن 1390

شهریار خالدی؛ فرشته رضایی منفرد؛ زهرا سادات حسینی


خراسان بزرگ مفهومی انتزاعی یا واقعیت عینی

دوره 1، شماره 3، شهریور 1390

جواد اطاعت؛ مسعود رضایی


مطالعه و واکاوی نقش مایه های آجرکاری در مسجد مدرسه ملک زوزن شهرستان خواف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22034/jgk.2022.151628

مهدی کاظم پور؛ ابوالفضل عبداللهی فرد؛ رضا اکبری