بررسی نقش سرمایه گذاری موقوفات در کسب و کارهای دانش‌بنیان و تأثیر آن بر اشتغال پایدار

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کار آفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

امروزه توسعه ظرفیت‌های وقف از طریق سرمایه‌گذاری در زمینه کسب و کارهای دانش‌بنیان و نوآور به راهبردی جدید و مؤثر در حوزه کارآفرینی، اشتغال‌زایی و افزایش بهره‌وری موقوفات بدل شده است. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه­ گذاری موقوفات در کسب و کارهای دانش‌بنیان و تأثیر آن بر اشتغال پایدار به‌منظور ارائه مدل خواهد بود. روش تحقیق مبنی بر هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی است. همچنین با توجه به روش انجام پژوهش، این بررسی از نوع آمیخته (کمی و کیفی)، محسوب می‌شود. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش خبرگان، متخصصین و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف علوم مدیریت، فقه و اقتصاد اسلامی و کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریه در سال‌های 1398ش و 1399ش در ایران است. شیوه نمونه­ گیری به‌صورت هدفمند و در دسترس است. جامعه آماری در بخش کمی جهت انتخاب آزمودنی­ها به شیوه نمونه­ گیری خوشه­ ای چندمرحله‌ای خواهد بود. تعداد خبرگان برای نظرخواهی در روش دلفی حداقل 20 خبره خواهد بود که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انجام خواهد پذیرفت. روش گردآوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای و میدانی با استفاده از ابزارهایی چون پرسشنامه و مصاحبه با تأکید بر روش دلفی خواهد بود. تکنیک تحلیل اطلاعات و مدل‌سازی در این پژوهش دیمیتل است که برای شناسایی روابط علی معلولی مابین شاخص‌ها در موضوع سرمایه‌گذاری وقفی در حوزه‌های کسب و کارهای دانش‌بنیان و تولید یک مدل ساختاری ملموس بکار گرفته شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می ­دهد که از میان عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار، عوامل مدیریتی در درجه اهمیت بیشتری قرار دارد. پس از آن عوامل سیاسی -مربوطه به عوامل زمینه- مؤثرتر است و به دنبال آن سرمایه‌گذاری در کسب وکارهای دانش‌بنیان اثری نسبی در توسعه اشتغال پایدار دارد.

عنوان مقاله [English]

Investigating of investment endowment role in knowledge-based businesses and its impact on sustainable employment

چکیده [English]

Today, the development of endowment capacities through investment in knowledge-based and innovative businesses has become a new and effective strategy in the field of entrepreneurship, job creation and increasing the productivity of endowments. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of endowment investment in knowledge-based businesses and its impact on sustainable employment in order to provide a model. The research method in terms of purpose is of the type of applied research. Also, according to the research method, the present study is a mixed type (quantitative and qualitative). The statistical population in the qualitative section of the research is experts, specialists and pundits in various fields of management sciences, jurisprudence and Islamic economics and experts of the Endowment and Charity Organization in 1398 and 1399 in the country. The sampling method is purposeful and accessible. The statistical population will be in a small part to select the subjects by multi-stage cluster sampling method. The number of experts for polling in the Delphi method will be at least 20 experts, which will be done by purposeful sampling. The data collection method will be library and field using tools such as questionnaires and interviews with emphasis on the Delphi method. The technique of information analysis and modeling in this study will be Demitel, which has been used to identify the causal relationships between indicators in the subject of endowment investment in the fields of knowledge-based businesses and the production of a tangible structural model. Findings of this study showed that among the factors affecting investment and sustainable employment, managerial factors are more important. Then there are the political factors that are relevant to the underlying factors; It is more effective and consequently investing in knowledge-based businesses has a relative effect on the development of sustainable employment.
Keywords: Endowment investment, knowledge-based economy, sustainable employment