دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، آذر 1400، صفحه 1-119