دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، آذر 1392، صفحه 1-89