توران و تورانیان در شاهنامه فردوسی

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسنده

چکیده

توران همان جایی است که در اوستا نامه ایرانیان باستان و سایر منابع کهن پهلوی از آن به عنوان گوشه ای از سرزمینهای آریایی یاد شده. شاهنامه فردوسی نیز در سراسر روایت تاریخ کهن ایران زمین در تقابل وتعامل با ملل دیگر و به ویژه تورانیان است.طی سالیان گذشته که توجه غربیان همواره به سوی تاریخ شرق باستان معطوف بود پژوهشهایی نیز از سوی آنان در این زمینه صورت گرفته است؛‌ اما به نظر شناخت حقیقی این سرزمین و مردمان آن بدون بررسی منابع ایرانی امکان پذیر نیست چرا که این قوم بیشترین تعامل را با ایرانیان داشتند و به گواهی اسناد معتبر تاریخی و باستان شناسی حتی از یک تبار بودند. در این مقاله برآنیم تا به بررسی جایگاه جغرافیایی توران زمین در شرق باستان، نژادو تبار مردمان آن، آداب و رسوم و بویژه ارتباط آنها با فرهنگ ایران زمین بپردازیم.