بررسی و تحلیل تاثیر عوامل محیطی درشکل‌گیری و پراکنش استقرارهای عصرمفرغ حوزه سرخس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه باستان‌شناسی، مجتمع آموزش عالی گناباد، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانش‌آموخته دکتری، گروه باستان‌شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران،

چکیده

عوامل زیست محیطی نقش موثری در ایجاد استقرارهای انسانی در هر دوره زمانی دارند. این تاثیرات را می‌توان بر جذب و دفع گروه‌های انسانی، نوع و شکل سکونتگاه‌ها و محوطه‌های استقراری مشاهده نمود. حوزه سرخس در شمال شرق خراسان از مناطقی از ایران است که به دلیل کمبود پژوهش‌های باستان‌شناختی درخصوص چشم انداز زیستی و فرهنگی آن، ابهامات و پرسش‌های بسیاری مطرح است. در پنجاه سال اخیر، این حوزه مورد مطالعات میدانی هیئت‌های مختلف قرار گرفته است و چندین محوطه از دوران مفرغ در این منطقه شناسایی شده است. در این مطالعه پرسش اصلی این است که مهم‌ترین عوامل محیطی تعیین کننده در شکل‌گیری استقرارهای دوره مفرغ این حوزه کدامند؟ هدف اصلی جستار پیش رو مطالعه زمین‌سیمای حوزه سرخس و تحلیل تاثیر عوامل محیطی درشکل‌گیری و پراکنش استقرارهای عصرمفرغ این حوزه است. در این پژوهش 8 محوطه شناسایی شده هزاره سوم و دوم پیش از میلاد این حوزه با روش توصیفی - تحلیلی، با استفاده از نرم افزار Arc GIS نسبت به متغیرهای طبیعی بررسی شده است. تحلیل یافته‌ها نمایان ساخته است که این حوزه در عصر مفرغ دربرگیرنده استقرارهایی است که تابع جریان‌های آبی و دیگر عوامل جغرافیایی مانند تراس و رسوبات رسی بوده‌اند. در عصرمفرغ استقرارهای با نهشته‌های اندک در نزدیکی منابع آبی آبراهه‌ها ایجاد شده‌اند. این محوطه‌ها غالبا در محدوده ارتفاعی پایین واقع شده‌اند و در دوره مفرغ تامین معیشت این حوزه باتوجه به سنجش ارتفاعی و تحلیل جنس خاک این محدوده احتمالا بر پایه دام‌داری بوده است و کشاورزی به صورت محدود صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of the effect of environmental factors on the formation and distribution of Bronze Age settlements in the Sarakhs basin

نویسندگان [English]

  • Mehdi Dahmardeh Pahlavan 1
  • Davood Behroozifar 2
1 PhD in Archeology, Sistan and Baluchestan University
2 PhD in Historical Archeology, Tehran University of Science and Research
چکیده [English]

Environmental factors play an effective role in creating human settlements in any time period. Sarakhs Basin in the northeast of Khorasan Razavi province is one of the regions of Iran that due to the lack of archaeological research on its biological and cultural landscape, many ambiguities and questions are raised. In the last fifty years, this area has been studied by various delegations, and several Bronze Age sites have been identified in this area. In this study, the main question is what are the most important environmental factors in the formation of bronze settlements in this area? In this research, 8 identified areas belonging to the third and second millennium BC of this area have been studied by descriptive-analytical method, using Arc GIS software, in relation to natural variables. The analysis of the findings has shown that this area in the Bronze Age includes settlements that have been subject to watercourses and other geographical factors such as terraces and clay sediments. In the Bronze Age, we see permanent and temporary settlements in this area, so that settlements with few deposits have been created near the water sources of waterways. These areas are often located in low altitudes and in the Bronze Age, the livelihood of this area, according to the elevation measurement of Bronze Age areas and soil type analysis, this area was probably based on livestock and agriculture was limited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sarakhs
  • Bronze Age
  • GIS
  • Environmental factors
  • Landscape