کلیدواژه‌ها = خوارزمشاهیان . ملک زوزن. تزیینات آجری. نقشمایه. آنالیز هندسی
مطالعه و واکاوی نقشمایه های آجری در مسجد_مدرسه ملک زوزن شهرستان خواف

دوره 14، شماره 50، اردیبهشت 1402، صفحه 119-152

10.22034/jgk.2023.308436.0

مهدی کاظم پور؛ رضا اکبری؛ ابوالفضل عبداللهی فرد