نویسنده = مصطفی لعل شاطری
نمادهای هویت ملّی ایران و افغانستان در کتاب های تاریخِ دهم و یازدهم

دوره 9، شماره 31، مرداد 1397، صفحه 96-85

سعید عظیمی؛ مصطفی لعل شاطری


تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق)

دوره 8، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 83-93

عبدالرحیم جوان لاجی؛ مصطفی لعل شاطری؛ عباس سرافرازی


جایگاه خوشنویسی و خوشنویسان خراسانی در دوره سلطان حسین بایقرا (911-875ق)

دوره 7، شماره 25، بهمن 1395، صفحه 97-112

مصطفی لعل شاطری؛ محمدعلی رجبی