همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

دکتر مصطفی لعل شاطری

تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

m.shateri@imamreza.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر زهرا پوری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری هیات علمی موسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران

z.pouri@binaloud.ac.ir

صفحه آرا

زهرا شجاعی

علم اطلاعات و دانش شناسی صفحه آرا

shojaeizahra42@gmail.com

کارشناس نشریه

زهرا خندان

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات، دانشکده علوم اداری و انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السلام)، مشهد، ایران

zahra.khandan@imamreza.ac.ir
05138041-1515
0000-0003-3619-1470