موضوعات = مطالعات شهری و شهرسازی خراسان بزرگ
تبیین پدیدارشناختی ویژگی‌های مکان بر مبنای تجارب زیسته انسان مطالعه موردی میدان شهداء مشهد

دوره 14، شماره 53، اسفند 1402، صفحه 69-90

10.22034/jgk.2024.335696.1041

محمد احسان گنابادی؛ محمد خسرو صحاف؛ مهران خیراللهی؛ احسان درری جبروتی


تبیین یک الگوی مفهومی از شهر دوستدار گردشگر با تاکید بر عناصر فضایی شهر مشهد

دوره 14، شماره 53، اسفند 1402، صفحه 91-104

10.22034/jgk.2024.350949.1068

مهرنوش افشاری؛ محمداجزاء شکوهی؛ براتعلی خاکپور