نویسنده = عبدالرئوف نصیری جوزقانی
بینش و روش در تاریخ‌نگاری سیفی هروی

دوره 9، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 80-65

عبدالرئوف نصیری جوزقانی


واکاوی زندگی سیاسی - اجتماعی زین الدین ابوبکرتایبادی

دوره 7، شماره 24، آذر 1395، صفحه 91-102

عبدالرئوف نصیری جوزقانی؛ علیرضا کریمی


سیر تاریخی- فکری طریقت چِشتیه (از آغاز تا پایان اعتلای آن)

دوره 6، شماره 21، اسفند 1394، صفحه 120-107

عبدالرئوف نصیری جوزقانی؛ رضا دهقانی؛ دین محمد عطائی