همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

دکتر قدیر صیامی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

siami.fum@gmail.com

ویراستار انگلیسی

سیامک راستجو

زبان های خارجی دانشگاه تهران، دانشکده زبان های خارجی. دانشجوی دکتری

siaxares@gmail.com

صفحه آرا

زهرا شجاعی

علم اطلاعات و دانش شناسی صفحه آرا

shojaeizahra42@gmail.com

کارشناس نشریه

ملیحه صلاحی

شهرسازی - برنامه ریزی شهری پژوهشگر مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی دانشگاه بین ا لمللی امام رضا(ع)

ml.salahi1398@gmail.com