بررسی زیست محیط جنوب شرق ایران و مناطق همجوار در عصر مفرغ با تکیه بر داده های باستان شناختی

نوع مقاله : تاریخ هنر خراسان بزرگ

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه باستان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیل، ایران

چکیده

بی‌شک تمامی فعالیت‌های فرهنگی بشر در پس‌زمینه‌ی جغرافیا و محیط زیست شکل می‌گیرد. در زیست‌بوم شناسی انسانی و زیستی، مفاهیم نظری اغلب برای توصیف، تفسیر و تخمین روابط و برهم‌کنش های میان انسان و محیط با استفاده از مدل‌های جامع تحولی و روشمند انجام می‌گیرند. این دیدگاه بر رفتار فرهنگی در هر دو محیط طبیعی و اجتماعی تأکید دارد. با این حال با وجود مطالعات متعدد باستان شناختی در منطقه جنوب شرق ایران و مناطق همجوار در ارتباط با آن، تاکنون مطالعات جامعی در خصوص تغییرات اقلیمی عصر مفرغ منطقه صورت نپذیرفته است. در این پژوهش هدف بازسازی وضعیت زیستی محیطی منطقه در دوران مفرغ است و تلاش بر آن است با روشی تحلیلی، بر اساس مطالعه شواهد وجود آبیاری مصنوعه ای در کنار نوارهای رودخانه ها و همچنین نقوش مهرها، سفالینه ها، پیکرک ها، بقایای استخوانی که به حد فراوان و همچنین نتایج آنالیز گیاه باستان شناسی که بصورت حداقل به دست باستان شناسان رسیده است، زیست محیط منطقه را در عصر مفرغ نمایان سازد و چنین فرایند استدلالی برای بازسازی محیط زیست منطقه به نوبه خود کاملا لازم و ضروری به نظر می رسد. در نهایت براساس شواهد باستان شناختی و آنالیزهای انجام یافته چنین به نظر می رسد که در عصر مفرغ، شرایط زیست محیطی و اقلیمی مساعدی در مناطق مورد بحث حاکم بوده است. همچنین می توان بر اساس تحلیل یافته ها چنین نتیجه گرفت که انباشته شدن رسوبات در دلتای رود خانه ها و تغییر بستر آنها، تناوب خشکی و رطوبت، اقلیم نامناسب، بارندگی بسیار اندک، نبود سفره های زیر زمینی و بادهای شدید باعث بوجود آمدن خشکسالی و از بین رفتن کشتزارها شده و کوچ های اجباری از جمله دلایل از بین رفتن تمدن ها و محوطه های این منطقه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Environment of Southeastern Iran and Neighboring areas in the Bronze Age Based on Archeological Data

نویسندگان [English]

 • Mehdi Dahmardeh 1
 • Ali Karimikiya 2
1 PhD Degree, Department of Archeology, Faculty of Literature and Humanities, Sistan and Baluchestan University, Iran
2 PhD Student, Department of Archeology, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabil University, Iran
چکیده [English]

Unquestionably, all human cultural activities are formed in the background of geography and environment. In human and biological ecology, theoretical concepts are often used to describe, interpret, and estimate relationships, and interactions between humans and the environment are executed utilizing comprehensive transformational and methodological environments. This point of view emphasizes cultural behavior in both natural and social environment. However, despite numerous archeological studies in the southeastern region of Iran and neighboring areas, thus far, no comprehensive studies have been conducted on the scientific changes of the Bronze Age. In this study, the aim is to reconstruct the environmental situation of the region in the Bronze Age. Attempt has been made by analytical methods based on evidence of artificial irrigation near the river strips as well as designs of seals, pottery, statues, bone remnants that is abundant as well as the results of archeological plant analysis which archeologists have reached the minimum to show the environment of the region in the Bronze Age. Such as argumentative process for the reconstruction of the region, in turn, seems absolutely necessary. Finally, based on archeological evidence and analysis, it appears that in the Bronze Age, favorable environmental and climatic conditions have prevailed in the investigated areas. In can be concluded from the analysis of the findings that the accumulation of sediments in delta and change in their bed, the frequency of drought and humidity, unfavorable climate, very little rainfall, lack of aquifers, and strong winds have caused drought and crop failure. The destruction of fields and forced irrigation are among the reasons for the destruction of civilization and this area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environment
 • Southeastern of Iran
 • Bronze Age
 • Archeological Data
 1. اسکالونه، انریکو. (1394). باستان‌شناسی جوامع ایران باستان. ترجمه سید منصور سیدسجادی. تهران: سمت.
 2. دارک، کن. (1387). مبانی نظری باستانشناسی. ترجمه کامیار عبدی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 3. ریتز، الیزابت جی؛ و الیزابت وینگ. (1392). جانور باستان‌شناسی. ترجمه کمال‌الدین نیکنامی و حسین صبری. تهران: دانشگاه تهران.
 4. سیدسجادی، سیدمنصور. (1362). «نگاهی به فرهنگ‌های ناشناخته نیمه شرقی فلات ایران: شهر سوخته». فروهر. (شماره 276)، 53-28.
 5. سیدسجادی، سیدمنصور. (1382)، صید و صیادی در سیستان. معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی زابل.
 6. سیدسجادی، سیدمنصور. (1386)، گزارش‌های شهر سوخته 1 (کاوش در گورستان 1379-1376). تهران، سازمان میراث فرهنگی و صنایع‌دستی کشور.
 7. سیدسجادی، سیدمنصور. (1389). باستان‌شناسی شبه‌قاره هند. تهران: سمت.
 8. سیدسجادی، سیدمنصور. (1398). نخستین شهرهای فلات ایران. تهران: سمت.
 9. شیرازی، روح‌الله؛ و مهدی دهمرده‌پهلوان. (1393)، «روابط فرهنگی بلوچستان ایران و پاکستان در هزاره سوم پیش از میلاد بر اساس بررسی‌های جدید باستان‌شناختی در مکران ایران». مطالعات شبه‌قاره. (شماره 20)، 64-43.
 10. شیرازی، روح‌الله؛ و مهدی دهمرده پهلوان. (1396)، «برهمکنش‌های فرهنگی میان مکران، کرمان و حوزه هیرمند در عصر مفرغ بر مبنای داده‌های سفالی». پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران. (شماره 15)، 100-81.
 11. فاگان، برایان. (1393). سرآغاز درآمدی بر باستان‌شناسی. ترجمه غلامعلی شاملو. تهران: سمت.
 12. کاوش، حسینعلی؛ و همکاران. (1399). «مطالعات گیاه باستان‌شناسی تپه طالب خان سیستان جنوب شرق ایران (2500-2300)». پژوهه باستان‌سنجی. (شماره 1)، 154-137.
 13. مجیدزاده، یوسف. (1392). آغاز شهرنشینی در ایران. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 14. ملک­شهمیرزادی، صادق. (1378). ایران در پیش از تاریخ: باستان‌شناسی ایران از آغاز تا سپیده‌دم شهرنشینی. تهران: سازمان میراث فرهنگی.
 15. مهرآفرین، رضا؛ و سید منصور سیدسجادی. (1384). «تأثیر هیدرولوژی و محیط جغرافیایی بر استقرارهای باستانی حوزه زهک سیستان». مدرس. (شماره 1)، 239-217.
 16. Bacon, Francis. (2000). New Organon. London: Cambridge University Press.
 17. Becker, V., (1997). "Early and middle Neolithic figurines–the migration of religious belief".Documenta Praehistorica. (vol 34), 119-127.
 18. Besenval R; and Didier Aurore. )2004(. "Peuplement protohistorique du Kech-Makran au 3e millénaire av. J.-C. : l'assemblage céramique de la période IIIc sur le site de Miri Qala". Paléorient. (vol. 30), 159-177.
 19. Besenval, R. (2005). "Shahi-Tump, results of the last field season". South Asian Archaeology, 49-56,
 20. Besenval, R. (1994). "The 1992-1993 field-seasons at Miri Qalat: new contributions to the chronology of Protohistoric settlement in Pakistani Makran". South Asian Archaeology. Edited By Asko Parpola And Petteri Koskikallio, Helsinki: Suomalainen Thedeakatemia.
 21. Biscione R. )1974(. "Archaeological discoveries and methodological problems in the excavations of Shahr- i Sokhta, Sista«. South Asian Archaeology, 12-52
 22. Butzer, K.W. (2012). "Collapse, Environment and Society". Proceedings of the National Academy of Sciences. (vol 109), 3632–3639.
 23. Casal, J. M. (1961). Fouilles de Mundigak. Memoires de la Delegation Archeologique Francaise en Afghanistan, XVII, Paris.
 24. Costantini, L. (2003). Le spezie nella documentazione archeologica: coriandolo, cumino e terebinto nel sito protostorico di Shahr-i Sokhta. In ARoMATICA, Essenze, profumi e spezie tra oriente e occident. Roma: Museo Nationale d’Arte Orientale, Pp:37-41.
 25. Costantini, Lorenzo. (1977). "Introductory Note on Burnt Wood Residues from Shahr-i Sokhta". Iran, East and West. (vol 27), 105-110.
 26. Cullen, H.M. (2000). "Climate change and the collapse of the Akkadian empire: evidence from the deep sea". Geology. (vol 28), 379–382.
 27. Dales, George F. (1974). "Excavations at Balakot, Pakistan". Journal of Field Archaeology. (vol 1), 3-22.
 28. De Cardi, B. (1968). "Excavations at Bampūr, S.E. Iran: A Brief Report". Iran. (vol 6), 135-155.
 29. De Cardi, B. (1970). Excavations at Bampur, a third millennium settlement in Persian Baluchistan, 1966. England American Museum of Natural History.
 30. Drewett, p. (2001). field archaeology: an introduction. London: Taylor & Francis e-library.
 31. Haug, G.H. (2003). "Climate and the collapse of Maya civilization". Science. (vol 299), 1731-1735.
 32. Jarrige, J. F., (2011). "Shahr-i Sokhta and the chronology of the Indo-Iranian regions". Paléorient. (vol 37), 7-34.
 33. Kaniewski, E. (2010). "Late second-early first Millennium BC abrupt climate change in coastal Syria and their possible significance for the history of the Eastern Mediteranean". Quaternary research. (vol 74), 207-215.
 34. Kulke, H; and D. Rothermund. (1998). History of India. London: Rutledge.
 35. Mortazavi, Mehdi. (2005). "Economy, Environment and the Beginnings of Civilization in Southeastern Iran". Near Eastern Archaeology. (vol 68), 106-111.
 36. Neumann.J; and Simo Parpola. (1987). "Climatic Change and the Eleventh-Tenth-Century Eclipse of Assyria and Babylonia". ANES. (vol 46), 161-182.
 37. Niknami, K. (2000). Methodological Aspects of Iranian Archaeology: Past and Present. Oxford: BAR International Series.
 38. Piperno, M; and M. Tosi. (1983). "The graveyard of Shahr-i Sokhta". Iran. (vol 28),  186-197.
 39. Raikes, Robert L. (1961). "The Prehistoric Climate of Baluchistan and the Indus Valley" American Anthropologist. (vol 63), 265-281.
 40. Shaffer, jim G. (1978). The archaeology of Afghanistan from earlies times to the Timurid period. academic press.
 41. Shirazi, R; and Z Shirazi. (2012). "Vegetation Dynamic of Southern Sistan during the Bronze Age: Anthracological Studies at Shahr-i Sokhta". Iranian Journal of Archaeological Studies. (vol 2), 27-37.
 42. Stein, S. A. (1937). Archaeological Reconnaissance in North-western India and Southeastern Iran. vol 1. London: British museum.