بازشناسی عناصر سیاسی-جغرافیایی در نوشتارهای تاریخی فرارود (نمونه موردی: بازنمایی سرزمین در گاهان اوستا)

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

دانش‌آموخته دکتری، گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

حوزۀ فرارود به ­عنوان یکی از مکان­ های استراتژیک در ایرانِ پیش از اسلام، فضای تولید و توزیع محتواهای سیاسی و هویتی را بر عهده داشته است. در این میان، نوشتارهای تاریخی و اسطوره­ای به­ مثابۀ خاطرۀ جمعی یک ملت، پدیدآورندۀ حس تعلق سرزمینی با پیش ­زمینه­ های   عاطفی و قدسی است. سرزمین یا قلمرو، بخشی از فضا است که مصالحه ­ای میان جنبه­ های اسطوره­ای و عقلانی-کارکردی فضا ایجاد می­ کند. سرزمین، از سه مؤلفه ساخته شده است: یک‌تکه زمین به‌مثابۀ میراث مقدس، زمین ه­ای از قدرت و یک فضای کاربردی. همچنانکه  پیداست، سرزمین ابعاد گوناگونی از زیست اجتماعی و قدرت جمعی را کنار هم می­نهد. عناصر مادی همچون فضا و عناصر نمادین همانند هویت جمعی و عناصر سیاسی-جغرافیایی هویت و سرزمین، به‌مثابۀ یک نیروی برانگیزنده و عاملی آیکونوگرافیک، زمینه­ های تشکیل یک ملت با   حاکمیتی اسطوره­ای-تاریخی را مهیا می­ کند. پدیدار گشتن یک هویت مشترک با ملتی اصیل و سرزمینی مقدس، ازجمله شاخص‌هایی است که می ­توان در درون نوشتارهای اسطوره­ای ایران باستان بازکاوید. پژوهش حاضر با روش تحلیل هرمنوتیکی، چگونگی بازنمایی سرزمین در گاهان را که کهن­ ترین بخش اوستا به ­شمار می ­رود، بررسی کرده است. پرسش بنیادی این پژوهش، آن است که مفهوم سرزمین در گاهان اوستا دارای چه نشانه ­هایی و چگونه بازنمایی شده است؟ نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که گاهان به‌مثابۀ یک گفتمان اسطوره­ای، دو عنصر سرزمین و ملت را برای عینیت‌یافتن حاکمیت در فضای ایران، تولید کرده است. همچنین، سرزمین در «شریعت گاهانی»، بدون اشارۀ مستقیم بدان، به‌مثابۀ «اسطورۀ سرآغاز» و «تکنیک­شناسی سیاست» بازنمایی شده که نمونۀ عینیت‌یافتۀ آن، حاکمیت ساسانیان است. تفاوت یافته­ های این پژوهش با نظریۀ اندیشه ­ی ایرانشهری در آن است که در نظریۀ مزبور به فضا، رابطه­ مندی، گسست­ و نگرش کُل­نگرانه توجه نشده و تنها سرمشق­های اسطوره­ای و بازتولید آن در زیستِ سیاسی و فرهنگی ایران اهمیت یافته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unfolding of Political-Geographical Elements in the Transoxiana Literature (Case Study: Representation of Territory in the Avestan Gathas)

نویسندگان [English]

 • Mosayeb Garehbaygi
 • Yaser shamani
PhD Degree, Department of Political Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is to intensify the apprehension of territory of Iran and how it represented by Mythological literatures in the Transoxiana literatures as mystical collective are memory of a nation which corroborate the sense of locative belonging and the mechanism of emergence of a territory with the fields of emotional and sacred common sense of the collective spirit of the people and consequently, organized into an independent system with certain identity. Political-geographical factors such as identity and territory are as a motivating forces and Iconographic factors in order to constituting of a nation with mythical-racial sovereignty. In the ancient Iranian mythological literature can be observed a singularity of the common identity with a pure nation and numinous territory. The present paper with hermeneutical analysis has examined how representation of territory in Gathas which is the most ancient and most original part of the Avesta. The fundamental question of this study is what are the features of territory in the Gathas of Avesta and how did it represent? The results of this study indicate that Gathas as a space has operated the extraction and distribution of the discourse of territory and nation. Also, territory in the "Gahanic Positivity" has represented as the "mythology of origin" and "political technology" allusively in which its objective sample has been embedded in Sassanid governmentality. Governmentality model in Avesta shows the mythical dominance of territory; that is in the type of governmentality that Avesta shows, the territory of Iranvij is like a beginning and a factor that has gathered other entities around each other and places together the mythical messenger syntheses, mythical king and religion. It is a political technology not because it is merely technical.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gathas
 • Territory of Iran
 • Transoxiana
 • Mythology of Origin
 • Sassanid Empire
 • Political Technology
 1. دوست خواه، جلیل. (1390). اوستا. تهران: مروارید.
 2. شیوا، امید. (1392). «توران و تورانیان در شاهنامة فردوسی». پژوهشنامه خراسان بزرگ. (شماره 12)، 45-37.
 3. کریستینسن، آرتور. (1388). ایران در زمان ساسانیان. ترجمه­ رشید یاسمی. تهران: صدای معاصر.
 4. میرحیدر، دره؛ و همکاران. (1398). مبانی جغرافیای سیاسی. تهران: سمت.
 5. طباطبایی، سیدجواد. (1397). تاملی دربارة ایران. ج1. تهران: مینوی خرد.
 6. Burchell, D. (2014). “The attributes of citizens: Virtue, manners and the activity of citizenship”. Economy and Society. (vol 24), 540-558.
 7. Darvishi, F. (2006). “Reviewing of the Avestan Gathas from the Linguistic and Religious Perspectives”. Journal of Social and Humanities Sciences. (vol 23), 36-52.
 8. De Blij, H.J. & P Muller. (2007). Geography: Realms, Regions and Concepts, London: Wiley.
 9. Duchesne-Guillemin, J. (1995). Variations Sur Zoroastre, Res Orientales V.II, Au Carrefourdes Religions Mélanegs Offerts á Philippe Gignoux, Paris: Groupe Eyrolles.
 10. Elden, S. (2013). The Birth of Territory. Chicago: University of Chicago Press.
 11. Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Colin Gordon (ed). New York: Pantheon.
 12. Geldner, k. (1895). Avesta, Die Heiligen Bücher Der Parsen, Stuttgart: Die Buch
 13. Hassner, P. (1997). “Obstinate and obsolete: non-territorial transnational forces versus the European territorial state”. Geopolitics in the Post-Wall Europe: Security, Territory and Identity. O. Tunander and others (eds.). London: Sage
 14. Henning, B. (2007). Prokop und die Perser. Untersuchungen zu den Römisch-Sasanidischen Kontakten in der ausgehenden Spätantike. Stuttgart: Franz Steiner.
 15. Henning, B. (2010). “Herrscher und Eliten in der Spätantike”. Commutatio et contentio. Studies in the Late Roman, Sasanian, and Early Islamic Near East. Henning Börm, Josef Wiesehöfer (eds.). Düsseldorf: Wellem.
 16. Kellens, J. (1993). “Zoroastre et L` Avesta ancien, Languages et Religions”, Indo-Iraniennes. (vol 27), 20-38.
 17. Mircea, E. (2004). Le chamanisme et les techniques archaïques de'l extase. Paris: Éditions Payot.
 18. Molé, M. (1963). Culte, Mythe et Cosmologie dans L`Iran Ancien. Paris: Les Humanoïdes Associés.
 19. R, (2000). Political Geography: a New Introductioy, London: Oxford University Press.
 20. Murdoch, J. (2006). Post-structuralist Geography: A Guide to Relational Space. London: SAGE Publications.
 21. Paasi, A. (2008). “Territory”. A Companion to Political Geography. John Agnew (ed). London: Routledge.
 22. Pourshariati, P. (2008). Decline and Fall of the Sasanian Empire. London: Tauris.
 23. Schwartz, M. (1991). “Sound, Sense, and Seeing in Zoroaster: The Outer Reaches of Orality”. Cama Oriental Institute Congress, (vol 11), 30-50.
 24. Skjærvø, P., O. (1987), “Aša: Old Persian Ạrta”. Encyclopaedia Iranica. (vol 2). New York: Routledge & Kegan Paul.
 25. Skjærvø, P., O. (1999), “Avestan Quotations in Old Persian? Literary sources of the Old Persian Inscriptions”. Shaked, Saul; Netzer, Amnon, Irano-Judaica. (vol IV). Jerusalem: Makhon Ben-Zvi (Ben-Zvi Institute).