نقش متغیرهای سیاسی و اداری، در تغییرات حدود جغرافیای خراسان، در پنج قرن اول هجری

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسنده

چکیده

موقعیت مهم خراسان در رویدادهای پنج قرن نخستین اسلام،‌پژوهشگر این حوزه را در مورد مدلول واقعی خراسان در قرون مذکور،  به دقت فرا می خواند. این که حدود جغرافیایی خراسان، چه تحولاتی به خود دیده است؟ و این تحولات، متاثر از چه حوزه هایی بوده است؟ مسایلی است که این ایالت در این مقطع از آن، متاثر است. این مقاله در صدد اثبات این دیدگاه است که حدود جغرافیایی خراسان در دوره ی مذکور،‌ تابعی از نظام اداری و شرایط سیاسی این ایالت است و با تغییر این متغیرها، حدود خراسان نیز دچار تحول می شود. بی توجهی محقق تاریخ اسلام به این تحولات،‌او را در تحلیل و بررسی تحولات تاریخی خراسان،‌به درک نادرست از وقایع، دچار می کند . جدود جغرافیایی خراسان در قرن اول و دوم هجری تابعی از نظام اداری عصر ساسانی است و با شکل گیری سلسله های طاهریان و سامانیان در این ایالت، تحولاتی متناسب با شرایط سیاسی و اداری جدید در خراسان روی می دهد که عمده ی آن، تغییر نظام اداری و استقلال ماوراء‌النهر از خراسان است. این پژوهش به روش تحقیق تاریخی انجام گرفته است و در صدد نشان دادن تحولات حدود جغرافیایی خراسان و دلایل آن است.