نقش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی گوهرشاد آغا در خراسان عهد تیموری (با توجه به دو شهر مشهد و هرات)

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

امپراطوری بزرگی که تیمور بانی آن بود، پس از مرگش  بین فرزندانش تقسیم شد. در این بین خراسان و بخش هایی دیگر از سرزمین ایران از سال 807 تا سال 850 هجری قمری نصیب شاهرخ میرزا گشت که هرات در این مدت به عنوان مرکز فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شهرت یافت. هرات محل تجمع بازرگانان و مسافران بسیاری از نقاط مختلف جهان گردید و در هر گوشه و کنار آن ساختمان های عظیم، نمای زیبایی را در شهر به نمایش می گذاشتند. پس از هرات،‌مشهد دومین شهر تمرکز خاندان تیموری به حساب می آمد.شهری که به دلیل افزایش جمعیت شیعه ی آن و وجوه بارگاه امام رضا (ع) و بناهای زیبای تیموری، رو به رشد و ترقی نهاده بود و بدین گونه با حمایت های شاهرخ و گوهرشاد،‌ امرا و بزرگان تیموری سبک معماری باشکوهی در بخشهای شرق ایران تمرکز یافت. گوهرشاد آغا،‌معروف به مهدعلیا، ضمن همراهی همسرش شاهرخ،‌که به ویژه پس از مرگ تیمور،‌ابتدا وقت خود را صرف امور نظامی و تحکیم امور سیاسی کرده بود؛ در توسعه ی شهرسازی و امور عام المنفعه و امور سیاسی نقشی به سزایی داشت.