گونه‌شناسی نقوش طلسم در پوشاک و زیورآلات اقوام کرد روستاهای کلات، لایین و زاوین

نوع مقاله : تاریخ هنر خراسان بزرگ

نویسندگان

1 استادیار، گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

2 مدرس ، گروه طراحی و دوخت، دانشکده هنر، دانشگاه فنی وحرفه ای، تهران، ایران

چکیده

طلسم بخشی از علوم غریبه است که در تمدن اسلامی، ریشه دینی دارد. از این‌رو، در عموم نقوش طلسم، آیات قرآن، اسامی یا صفات خدا درج شده است. یکی از مهم‌ترین موارد کاربرد طلسم‌ها، پوشاک و زیورآلات به شمار می‌رود. پوشاک و زیورآلات سرآمد مهم‌ترین وسایل کاربردی بشر از گذشته تاکنون بوده است و دارای کارکرد حفاظتی و همچنین بازتاب‌دهندۀ اندیشۀ مذهبی هر شخص است که در قالب پوشاک نمایان می‌شود. این امر در جغرافیای فرهنگ کردنشین خراسان جایگاه ویژه‌ای دارد. بر این اساس، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که چه گونه‌هایی از نقوش طلسم در پوشاک و زیورآلات اقوام کرد شمال شرقی خراسان رضوی (روستاهای کلات، لایین و زاوین) وجود دارد؟ این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و در آن، برای گردآوری از شیوه کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی و برای تحلیل، از شیوۀ کیفی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که از مجموع نمونه‌های بررسی شده، نه مورد نقش اصلی طلسم در روستاهای کلات، لایین و زاوین وجود دارد. نقوش در آثار مورد مطالعه را می‌توان به سه دسته طلسم هندسی، جانوری و کیهانی طبقه‌بندی نمود. همچنین می‌توان گفت که نقوش بر اساس تخیلات و علوم غریبه برخاسته از دل اعتقادات و باورهای این اقوام بوده که بار معنای نمادین همان فرهنگ را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of talisman patterns in clothing and jewelry of Kurdish tribes in Kalat, Lain, and Zavin villages

نویسندگان [English]

  • Javad Amin Kandaqi 1
  • Fahime Khiabany Fard 2
1 Assistant Professor, Department of Dramatic Literature, Faculty of Arts, Ferdows Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Lecturer, Department of Design and Sewing, Faculty of Art, Technical and Vocational University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The talisman is a part of foreign sciences with religious roots in Islamic civilization. Hence, in most of the spell motifs, verses of the Qur'an, names or attributes of God are included. One of the essential uses of spells is clothing and jewelry. Unique clothing and jewelry have been the most critical human practical items from the past until now and have a protective function and reflect each person's religious thought. This subject has a special place in the Kurdish cultural geography of Khorasan. Accordingly, this study seeks to answer what types of spell patterns are present in clothing and jewelry of the Kurdish tribes of northeastern Khorasan Razavi (Kalat, Lain, and Zavin villages)? This research is descriptive-analytical. The collection method is library and field observations, and the analysis method is qualitative. This study studied nine cases of spell motifs of Kalat, Lain, and Zavin villages. This study shows that we can classify motifs into three categories: geometric, animal, and cosmic talismans. Also, this paper shows that the motifs are based on the imaginations and sciences of strangers arising from the beliefs of these tribes, which have the symbolic meaning of the same culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motif
  • Talisman
  • Clothing
  • Jewelry
  • Kurdish Tribes Khorasan Razavi
1- ابراهیمی، سمیه .( 1393) احکام علوم غریبه و مبانی آن در فقه امامیه"  پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران:دانشگاه آزاد اسلامی.
2- ابولتختی، سمیرا.( 1392)  آسیب شناشی صنایع دستی بر مبنای مطالعۀ جامعه هنرمند و اثر هنری، مطالعۀ موردی: زیورآلات سنتی کرمانج خراسان شمالی".  پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه الزهرا)س(.
 3- افضل طوسی، عفت السادات؛ و مونس سنجی (1393). آرایه ها و نگاره های مرتبط با چشم زخم در دستبافته های اقوام ایرانی". نگره ( شماره 31) 79 - 94 .
4- امیدی، ناهید..  (1382 ) دیده و دل و دست: پژوهشی در پوشاک و هنرهای سنتی خراسان. مشهد: آستان قدس رضوی
5- انصاری، مرتضی.(1440). کتاب المکاسب. بیروت: موسسه النعمان.
6-آشتیانی، محسن..(1385). آیه الکرسی طلسم عظیم القدر. قم: زهیر.
7-بابایی، پروین؛ و فاطمه اکبری. .(1396). " بررسی جایگاه سکه در زیورآلات و تزئینات پوشاک زنان در ایران". فرهنگ مردم ایران. ( شماره 48-49)، 67-84
8-تناولی، پرویز. .(1385). طلسم گرافیک سنتی ایران. تهران: بن گاه.
9-توحدی، کلیم الله..(1366). حرکت تاریخی کرد به خراسان. ج 3 . مشهد: مؤلف.
10-چیتسا ، محمد..(1386). تاریخ پوشاک ایرانیان. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
11-حصوری، علی.(1381). مبانی طراحی سنتی در ایران. تهران: چشمه.
12-خالدی، شهریار؛ و همکاران.(1390). “ بررسی اقلیم گردشگری استان خراسان رضوی جهت توسعه اقتصادی ". پژوهشنامه خراسان بزرگ. )شماره( 5 ، 9-21
13-دین پرست، امید.(1391).  اسرار منطقۀ معنوی متافیزیک. مشهدآستان قدس رضوی
14-رحمانیان، داریوش و زهرا حاتمی.(1391). " سحر و جادو طلسم و تعویذ و دنیای زنان در عصر قاجار". جستارهای تاریخی. )شماره( 6 ، 37 - 44 .
15-رضاپور، حسین.(1397).  مطالعه تطبیقی نقوش به کاررفته بر پوشاک و گلیم اقوام ترک و کرمانج شهرستان کلات نادر با رویکرد انسان شناسی هنر". پایان نامه کارشناسی ارشد. مشهد: موسسه آموزش عالی فردوس
16سرابیار، ونوس.(1395).  بررسی تحلیلی و تطبیقی البسه محلی کردنشینان خراسان از منظر طرح و نقش، مطالعۀ موردی لائین، قوچان، سرحد".  کارشناسی ارشد. یزد: دانشگاه علم و هنر.
17-سیف، بهزاد.(1385). روانکاوی و علوم غریبه. تهران: درسا.
18-شیخی، علیرضا؛و همکاران.(1400).  مطالعه نقش پاپوش ها و نمادهای اصلی آن در اقوام زعفرانلو، و شادلو، ایل کرمانج خراسان".  پیکره .( شماره 24 )، 1-15
19-عسکری الموتی، حجت اله .(1395). " بازخوانی محتوایی نقوش سفال نیشابور در قرن چهارم هجری با محوریت باورهای مذهبی و پیش گویی های نجومی". پژوهشنامه خراسان بزرگ).شماره( 25، 15-28
20-شیرانی، راضیه.(1388). " رویکردی نمادین و تصویری به طلسم های ایرانی". نقش مایه. (شماره 2)، 21-34
21-غیبی، سحر.(1394). " جایگاه طلسم و تعویذ در دوران قاجار و حضور و بروز آن در زیورآلات ". پایان نامه کارشناسی
22-غیبی، مهر آسا.(1391). 3500 سال تاریخ زیورآلات اقوام ایرانی. ترجمه منوچهر غیبی. تهران: هیرمند.
23-گودرزیان، آتوسا.(1387). بررسی نقوش به کاررفته در آثار هنری وابسته به علوم غریبه و طلسم های ایرانی". پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه هنر.
24-مهماندوست، شیرین. (1390). بازنمایی المان های  به کار طلسمات ". پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران : دانشگاه الزهرا)س(.
25-میراندا، میتفورد.(1394).  دائره المعارف مصور نمادها و نشانه ها. ترجمه معصومه انصاری و حبیب بشیرپور. تهران:سایان.
26-نعمت شهربابکی، ابوالقاسم؛ و سمیه میرنژاد. “ بررسی نقوش آویز بافته های طلسمی و تعویذی در سیستان و بلوچستان". پیکره.(شماره 24)، 72-55
27-ودایی، شادی.(1394). بررسی نقوش طلسم ها و تعویذها از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار". پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه هنر.
28. Churchward, Albert. (2018). The Origin and Evolution of Primitive Man. London: FB &c Ltd.
29. Dresser, Christopher. (1994). Traditional Arts and Crafts of Japan. Mineola: Dover Publications.
30. Howgego, Christopher. (2002). Ancient History from Coins. Thames: Taylor & Francis.
31. Longo, Anna and Sarah De Sanctis. (2015). Breaking the Spell. Milan: Mimesis Edizioni.
32. Price, Massoume. (2012). Beauty & Fashion: History of Clothing and Jewellery in Iran, Ottawa: Anahita Prod Limited.
33. Rappaport, Roy A. (1999). Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge: Cambridge University Press.
34. Rossano, Matt J. (2020). Ritual in Human Evolution and Religion. Thames: Taylor & Francis.
35. Sarshar, Houman M. (2019). The Jews of Iran: The History, Religion and Culture of a Community in the Islamic World, London: Bloomsbury Academic.
36. Zipes, Jack. (2002). Breaking the Magic Spell. Lexington: University Press of Kentucky.