واکاوی کنش‌های اقتصادی خانواده‌های دانشجویان افغانستانی دانشگاه یزد

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه یزد و عضو هیات علمی دانشگاه بغلان افغانستان

2 دانشجوی دکترا، گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه یزد، ایران

چکیده

جامعه‌شناسان اقتصادی معتقدند که شرایط، ساختارها و روابط اجتماعی-فرهنگی تأثیر مستقیم بر رفتارها و کنش‌های اقتصادی از جمله خرید و مصرف کالاها دارد. این فرضیۀ جامعه‌شناسان اقتصادی ناشی از نفوذ و تأثیر گسترده و پیچیدۀ الگوهای فرهنگی، جامعه‌پذیری، ضرورت همگنی با فرهنگ مسلط جامعه و اهمیت قضاوت و ارزیابی دیگران، در زندگی اعضای هر جامعه دانسته می‌شود. هدف این پژوهش، کشف تجربۀ زیستۀ خانواده‌های دانشجویان افغانستانی دانشگاه یزد از شرایط خرید و مصرف‌شان در جامعه جدید (شهر یزد) هست. اهمیت پژوهش حاضر در این است که چشم‌انداز ما را در جهت حک‌شدگی کنش‌های اقتصادی در الگوها و ساختار اجتماعی آشکار  ساخته و توجۀ بیشتر محققان جامعه‌شناسان اقتصادی و اقتصاددانان را برای پژوهش‌های جدید معطوف خواهد ساخت. این پژوهش با روش کیفی انجام‌شده و از رویکرد گرانددتیوری (داده بنیاد) برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نمونه‌گیری هدفمند بوده و تا اشباع نظری با پانزده خانواده مصاحبه کیفی ادامه یافته ‌است. برای حصول اعتماد از روش‌های جایگزین­ استفاده شده و داده‌های این تحقیق با سه نوع کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) در قالب شش مقوله اصلی به ترتیب ذیل استنتاج شده است: سازگاری کنش‌های اقتصادی با شرایط و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، حک‌شدگی کنش‌های اقتصادی در مناسبات اجتماعی، حک‌شدگی کنش‌های اقتصادی در پایگاه‌های اجتماعی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دست‌کاری کنش‌های اقتصادی، پیروی کنش‌های اقتصادی از سبک جدید ‌زندگی و پیروی کنش‌های اقتصادی از قضاوت و داوری دیگران و پدیده مرکزی این تحقیق، حک‌شدگی کنش‌های اقتصادی در الگوها و ساختاهای جامعه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the economic activities of families of Afghan students of Yazd University

نویسندگان [English]

 • sayed mohammad firozi 1
 • Fatemeh pirnahad 2
1 PhD student in Sociology at Yazd University and Associate Professor of Sociology at Baghlan University-Afghanistan
2 PhD student, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Iran
چکیده [English]

Economic sociologists believe that socio-cultural conditions, structures, and relationships have a direct impact on economic behaviors and actions, including the purchase and consumption of goods. This hypothesis of economic sociologists is considered as the result of the wide and complex influence of cultural patterns, sociability, and the need for homogeneity with the dominant culture of society and the importance of judging and evaluating others in the lives of members of any society. The purpose of this research is to discover the lived experience of the families of Afghan students of Yazd University regarding their purchasing and consumption conditions in the new society (Yazd city (.The importance of the current research is that it will reveal our perspective in the direction of the engraving of economic actions in the patterns and social structure and will direct the attention of economic sociologists and economists for new researches. This research has been done with a qualitative method and the Grounded Theory has been used to analyze the data. Sampling of this study is purposeful and qualitative interviews with fifteen families have continued until theoretical saturation. Alternative methods have been used to gain trust and the data of this research have been inferred with three types of coding (open, axial and selective) in the form of (six) main categories in the following order: Compatibility of economic actions with social and economic conditions and structures, embeddedness of economic actions in social relationships embeddedness of economic actions in social bases, chain stores and manipulation of economic actions, following economic actions from the new style of life and following economic actions from the judgment of others and the phenomenon The focus of this research has been the embeddedness of economic actions on the patterns and structures of society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social and cultural patterns
 • economic actions
 • embeddedness
 • families of Afghan students
 • Yazd city
 1. باکاک، رابرت. (1381). مصرف. ترجمه خسرو صبری. تهران: شیرازه.
 2. بوردیو، پییر. (1390). تمایز: نقد اجتماعی قضاوتهای ذوقی. ترجمه حسن چاوشیان. تهران: ثالث.
 3. تامین، ملوین، (1373). جامعه‌شناسی قشربندی و نابرابرهای اجتماعی (نظری-کاربری). ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر. تهران: توتیا.
 4. سوئدبرگ، ریچارد؛ و مارک گرانووتر. (1395). جامعه‌شناسی اقتصادی (ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی). ترجمه علی‌اصغر سعیدی. تهران: تیسا.
 5. شیری، محمد؛ و همکاران. (1394). «بررسی نقش عوامل اجتماعی و جمعیتی در تغییرات الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستایی ایران». توسعه محلی (روستایی-شهری). (شماره 1)، 1-28.
 6. رحیم، جوان لاجی، سرافرازی،  عباس و وکیلی، هادی. (1397). «پیامدهای سیاسی جدایی هرات برمنطقه خراسان در عصر قاجار». پژوهشنامه خراسان بزرگ. (شماره 33)، 63-89
 7. ریتزر، جرج؛ و همکاران. (1395). نظریه‌های مصرف. ترجمه محمد ملاعباسی. تهران: ترجمان علوم انسانی.
 8. عبداللهی، محمد؛ و سجاد مرادی. (1389).«تحلیل جامعه‌شناختی الگوهای مصرف در بین ساکنان شهر تهران». برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. دوره سوم. (شماره 1)، 1-34.
 9. فریدمن، مایکل. (1380). اقتصاد خرد. ترجمه  محسن حسینی. کابل: طلوع.
 10. فتاحی، کمال. (1390). مد و مصرف‌گرایی. تهران: بی‌نا.
 11. فصیحی، امان‌الله. (1390). «مدیریت کیفیت در تحقیق کیفی با تأکید برگراندد تئوری واثنوگرافی». پژوهش. (شماره 2)، 66-45.
 12. فیروزی، سید محمد. (1401). «بررسی اشتراکات فرهنگی- اجتماعی ایران و افغانستان (باتأکید برآسیب‌ها و فرصت‌ها)». پژوهشنامه خراسان بزرگ. (شماره 46)، 1-12.
 13. کوشانی، بهرام. (1388). نظریه‌های بازار. تهران: کاج.
 14. محمدی، میرحسین. (1390). صنعت فرهنگ. کابل: سعید.
 15. ملکی‌فر، عقیل؛ و سارا علوی. (1385). هجرت عظمی در صنعت و فناوری. تهران: اندیشکده صنعت و فناوری (آصف).
 16. معدن‌دار، لیلا؛ و عباس محمدی‌شکیبا. (1389). «بررسی نظرات مردم درباره الگوهای مصرف در جامعه و نقش رسانه در اصلاح آن‌ها». پژوهش‌های ارتباطی. (شماره 1)، 149-171.
 17. محتشم‌زاده، غلامرضا؛ و فریدون امیدی. (1396). «عوامل تأثیرگذار بر فرایند خرید». مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه. (شماره 3)، 19-37.
 18. نظرپورکاشانی، حامد؛ و همکاران. (1395). «خانواده و الگوی مصرف؛ تحلیلی کیفی بر الگوهای خرید مبتنی بر نظریه‌های سبک زندگی، فرهنگی-تربیتی». زنان و خانواده. (شماره 34)، 71-106.
 19. موسایی، میثم. (1388). «نقش فرهنگ بر الگوی مصرف». اقتصاد اسلامی. (شماره 34)، 125-150.
 20. محمودی، سید امیر سعید و آزاده، آقالطیفی. (1400). «جایگاه ابعاد ارزشی و آیینی در میان عوامل مؤثر بر سبک‌زندگی و خانه دوران معاصر در شهر مشهد». پژوهشنامه خراسان بزرگ. (شماره 44)، 39-56.
 21. ناصر، یوسف زهی، فرزانه‌پور، حسین و بخشی، احمد. (1397). « قرائت برساخت‌گرا از علل ناکارآمدی "فرهنگ مشترک"، در گسترش روابط اقتصادی ایران و افغانستان (2001-2018م)». پژوهشنامه خراسان بزرگ. (شماره 31)، 69-84.
 22.  Lash, Scott. (2013). Sociology of postmodernism. London: Routledge.