بررسی پدیده سرقت در شهر کابل

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسنده

استاد، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تعلیم و تربیه کابل، افغانستان

چکیده

در سال‌های اخیر افزایش سرقت در شهر کابل یکی از مسائل جدی این شهر تلقی می‌گردد. این مسئله مصونیت شهر کابل را به چالش کشیده و نگرانی‌های اجتماعی شهروندان را افزایش داده است. سرقت در شهر کابل یک مسئله پیچیده و دارای ابعاد و سویه‌های مختلفی است. این پدیده با بسیاری از مشکلات، محدودیت‌ها، ضعف‌ها و ناهنجاری‌های موجود در جامعه افغانی درهم‌تنیده شده است. در این پژوهش سعی شده است که پدیده سرقت در شهر کابل با توجه به نگرش شهروندان کابل نسبت به این مسئله موردبررسی قرار داده شود. چارچوب نظری این پژوهش به‌صورت ترکیبی از تئوری‌های نظارت اجتماعی، تئوری بی‌سامانی اجتماعی و تئوری فضایی به‌دست‌آمده است. جامعه آماری در این پژوهش شهر کابل و 116 شهروندِ به‌عنوان نمونه انتخاب شده است. داده‌های میدانی با استفاده از نرم‌افزار SPSS در سه سطح آمار توصیفی، آمار تحلیلی و آمار استنباطی مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داده است که میزان سرقت در شهر کابل بالا بوده و عواملی همچون نابسامانی‌های اجتماعی، ضعف در مکانیزم‌های کنترل‌کننده در جامعه و محیط نامطلوب شهری نقش مؤثر در پدیده سرقت در شهر کابل دارند. با توجه به نگرش شهروندان کابل نسبت به پدیده سرقت، مواردی همچون کاهش فرصت‌های سرقت، تغییر در ارزش‌ها و توسعه و توانمندسازی نهادی در جامعه به‌عنوان راه‌حل جهت کاهش پدیده سرقت در شهر کابل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Phenomenon of Theft in Kabul City

نویسنده [English]

 • Said Abdul Samad Moshtagh
Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Kabul University of Education, Afghanistan
چکیده [English]

In recent years, the increase of the theft in Kabul city is one of the serious problems of this city. This problem has challenged the immunity of Kabul city and raised social concerns among the citizens. Theft in Kabul is a complex issue that has different dimensions and aspects. This phenomenon is intertwined with many problems, limitations, weaknesses, and anomalies in Afghan society. In this research, an attempt has been made to investigate the phenomenon of theft in Kabul according to the attitude of Kabul citizens towards this issue. The theoretical framework of this research is obtained as a combination of theories, like social control theory, social disorder theory, and spatial theory. The statistical population in this study is the city of Kabul, which 116 of Kabul’s citizens have selected as a sample. The field data were analyzed by using SPSS software at three levels of descriptive statistics, analytical statistics, and inferential statistics. The results show that the rate of theft is high in Kabul, and factors such as social disorders, weakness in mechanisms of control in the society, and adverse urban environment, have an effective role in the phenomenon of theft in Kabul city. According to the attitude of Kabul citizens towards the phenomenon of theft, reducing the opportunities for theft, positive change in values of society and institutional development, has been suggested as an effective solution to reduce the phenomenon of theft in Kabul city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kabul city
 • theft
 • social control
 • social disorder
 • urban environment
 1. اکبری، امین؛ و همکاران. (1395). «تحلیل فضایی-جامعه‌شناختی جرم سرقت از منزل در شهر کرمانشاه». مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. (شماره 2)، 318-291.
 2. باقریان، عاطفه؛ و محمد اشرف‌‌زاده. (1390). «تحلیل جامعه‌شناختی ترس از جرم در محلات مشهد (سمینار جامعه‌شناسی)». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. مشهد: دانشگاه فردوسی.
 3. پورغلامی سروندانی، محمدرضا؛ و همکاران. (1396). «تحلیل عوامل اجتماعی و جغرافیایی مؤثر بر پدیده سرقت در شهر بندرعباس». فلسفه پژوهش‌های انتظام اجتماعی. (شماره 3)، 26-1.
 4. جلایی‌پور، حمیدرضا؛ و جمال محمدی. (1387). نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی، تهران: نشر نی.
 5. رجبی، مصیب. (1395). «جرم‌شناسی سرقت‌های مقرون به آزار و تهدید: موردمطالعه شهر اهواز بین سال‌های 1391-1393». دانش انتظامی خوزستان. (شماره 15)، 138-105.
 6. رحیمی، مهدی؛ و افسانه ادریسی. (1389). «بررسی عوامل مؤثر بر سرقت». مطالعات امنیت اجتماعی. (شماره 23)، 117-89.
 7. ریتزر، جورج. (1391). نظریه‌های جامعه‌شناختی (مارکس، دورکیم، وبر، زیمل). ترجمه عزیزالله علیزاده. تهران: فردوس.
 8. سلیمی، علی؛ و داوری، محمد. (1380). جامعه‌شناسی کج‌روی (مجموعه مطالعات کج‌روی و کنترل اجتماعی). ج1. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 9. کوزر، لوئیس. (1373). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: علمی.
 10. محمدی، اصغر؛ و همکاران. (1396). «عوامل اجتماعی و خانوادگی مؤثر بر گرایش به سرقت: موردمطالعه زندان مرکزی اصفهان». دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. (شماره 4)، 260-221.
 11. مشتاق، سید عبدالصمد. (1399). آسیب‌شناسی اجتماعی (بررسی مسائل اجتماعی).کابل: واژه.
 12. ممتاز، فریده. (1382). انحرافات اجتماعی: نظریه‌ها و دیدگاه‌ها. تهران: شرکت انتشار سهامی.
 13. Günal Veysi ve Şahinalp, M. Sait. (2009). "Şanlıurfa Şehrindeki Hırsızlık Suçlarının Makansal Analizi". Turkish Journal of Police Studies. (vol 11), 99-148.
 14. Polat, Cevdet. (2013). "Hırsizlik Suçunu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi ve Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar". Güvenlik Bilimler Dergisi. (vol 2), 1-33.
 15. Siegel, Larry. J. (1998). Criminology: Theories, Patterns and Typology. New York: Walklate.