تحلیل مضمونی و رمزگان تصویری نگاره «مویه پسر بر مرگ پدر» نسخه منطق‌الطیر مکتب هرات تیموری

نوع مقاله : تاریخ هنر خراسان بزرگ

نویسندگان

1 مربی ،گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

2 استادیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی،دانشگاه هنر تهران، ایران

3 استادیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

مسئله پژوهش حاضر بر تحلیل رمزگان تصویری یکی از مهم‌ترین نگاره‌های وابسته به مضامین ادب عرفانی در عصر تیموری اختصاص دارد. این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که از نیمه قرن نهم هجری، همزمان با رشد و گسترش عرفان و تصوف و همچنین شکوفایی مکاتب کتاب‌آرایی ایران در عصر تیموریان، به مصورسازی متون عرفانی توجه ویژه‌ای شد. ازجمله این آثار، نسخه منطق‌الطیر عطار موجود در موزه متروپولیتن است که از نسخ مصور نفیس با مضمون عرفانی به شمار می‌رود و تعدادی از نگاره‌های آن، ازجمله نگاره «مویه پسر بر مرگ پدر» منسوب به کمال‌الدین بهزاد و حاوی لایه‌های معنایی عمیقی است. این پژوهش قصد دارد ریشه‌های مضمونی و رمزگان تصویری نگارۀ مذکور را به‌عنوان منتخب نگارگری مضامین عرفانی در مکتب هرات تیموری، شناسایی و موردمطالعه قرار دهد. پرسش این است که در این نگاره، آزادی عمل هنرمند در پرداخت به مضمون و کاربست رمزگان تصویری تا چه میزان بوده است؟ نتایج تحقیق مبین این است که فضای حاکم و باورهای صوفیانه عصر تیموری تا حد بسیاری بر شکل‌گیری نگاره و انتخاب نمادها تأثیرگذار و رمزگان تصویری غنی همچون رنگ، نقشمایه‌ها، فقدان سرپوش، آرامگاه، مار و پرندگان، درخت چنار و نهر در نگاره به‌کاررفته ‌است که گاه ریشه در باورهای مذهبی و گاه نشأت‌ یافته از فرهنگ هستند. این پژوهش به روش تاریخی-تحلیلی و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic Analysis and Visual Codes of “The Moan of the Son on the Father’s Death” Manteghoteir version of Timurid Herat School

نویسندگان [English]

 • Toktam Husseini 1
 • Jamal Arabzadeh 2
 • Farzaneh Farrokhfar 3
1 Instructor of Graphics Department, Faculty of Arts, Neishabour University, Neishabour, Iran
2 Assistant Professor, Department of Painting, Faculty of Visual Arts, Tehran University of Arts, Iran
3 Assistant Professor, Department of Art Research, Faculty of Art, Neishabour University, Neishabour, Iran
چکیده [English]

The subject of the present study concerns the analysis of visual codes-- on one of the most important paintings that relates to the themes of mystical literature in the Timurid era. . This issue arises from the fact that from the middle of the ninth century AH, simultaneous with the growth and development of mysticism and Sufism, as well as the flourishing of Iranian book schools in the Timurid era, special attention was paid to the illustration of mystical texts. Among these works, Attar's Manteq al_tayr is available at the Metropolitan museum of art, which is one of the masterpieces of the Herat school paintings and also is an exquisite illustration with a mystical theme. A number if it's paintings including " the boy’ cry over his father's death" is attributed to master Kamaluddin Behzad and contains deep semantic layers .
This study intends to identify and study thematic roots and pictorial codes of the mentioned painting as a selection of painting mystical themes in Herat Teymouri school..The question is: to what extent has been the artist's freedom of action in the content, application and visual codes, in the painting of" The boy’s cry over his father's desth "The result of the research demonstratd that the prevailing atmosphere and Sufi brliefs of the Timurid era have influenced to a large extent, the formation of image and the choice of symboles and rich visual codes such as color, motif, lack of cover, tomb, snake and birds sycamore tree and creek that are used in the painting. Sometimes they are rooted in religious beliefs and sometimes they're derived from culture .This research is done in an analytical historical way and the method of data collection is library information.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Literature
 • Mantiq al_tayr
 • The boy’s cry
 1. اسماعیل‌پور، ابوالقاسم. (1377). اسطوره‌ بیان نمادین. تهران: سروش.
 2. اشپولر، برتولد. (1351) تاریخ مغول در ایران. ترجمه محمود میرآفتاب. تهران:بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 3. اشرفی، م.م. (1396). از بهزاد تا رضا عباسی سیر تکامل مینیاتور در سده دهم و اوایل سده یازدهم هجری. ترجمه نسترن زندی، تهران: فرهنگستان هنر.
 4. آژند، یعقوب. (1389). نگارگری ایران (پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران). ج2. تهران: سمت.
 5. بینیون، لارنس، و همکاران. (1378). سیر تاریخ نقاشی ایران. ترجمه محمد ایرانمنش. تهران: امیرکبیر.
 6. پیراوی­ونک، مرضیه، و میثم رضایی مهوار. (1391). «منطق‌الطیر عطار نیشابوری در آینه نگارگری». پیام بهارستان. (شماره 18)، 53-37.
 7. تراجی، مرضیه. (1388). «بررسی نگاره‌های منطق‌الطیر عطار در مکتب هرات». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران.
 8. توبیهایی نجف‌آبادی، الهه، و زهرا فنایی. (1396). «تحلیل کاربرد رنگ در نگاره‌های معراج نامه میرحیدر بر مبنای جایگاه رنگ در قرآن مجید و احادیث». مطالعات هنر اسلامی. (شماره 28)، 119-98.
 9. ثروتیان، بهروز. (1387). شرح راز منطق‌الطیر عطار. تهران: امیرکبیر.
 10. راوندی، عبداالله. (1377). النوادر الراوندی. قم: دارالحدیث.
 11. سیدرضوی، نسرین، و سعید زاویه. (1398)، «تحلیل نشانه-معناشناختی سوگ نگاره سوگواری پسر در مرگ پدر». مبانی نظری هنرهای تجسمی. (شماره 8)، 88-77.
 12. شفیعی­ کدکنی، محمدرضا. (1388). منطق‌الطیر عطار نیشابوری. تهران: سخن.
 13. شیرازی، علی‌اصغر، و صفورا قاسمی. (1391). «ریشه‌یابی آداب و رسوم ایلخانان در شاهنامه ابوسعیدی با تأکید بر نگاره‌های سوگواری». نگره. (شماره 22)، 38-24.
 14. صفایی، علی، و رقیه آلیانی. (1394). «تحلیل الگوهای فکری مولوی در نمادپردازی‌های حیوانی». مطالعات عرفانی. (شماره 22)، 188-147.
 15. طباطبایی، سید محمدحسین. (1382). آداب زندگی پیامبر(ص) (سنن النبی). تهران: همگرا.
 16. طبرسی، حسن بن فضل. (1377). مکارم الاخلاق. قم: شریف رضی.
 17. طریحی، فخرالدین بن محمد. (1387). مجمع البحرین. ج5. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 18. عابددوست، حسین، و زیبا کاظم‌پور. (1395). «تحلیل ریشه‌ها و مفاهیم نقوش هندسی معماری دوره اسلامی در هنر کهن ایرانی». نگارینه هنر اسلامی. (شماره 10)، 56-41.
 19. عالی، فاطمه. (1390). «مار در اساطیر و ادبیات فارسی». بهارستان سخن (شماره 17)، 130-115.
 20. عربزاده، جمال، و تکتم حسینی. (1395). «تحلیل بصری نگاره شیخ مهنه و پیرمرد روستایی (کمال‌الدین بهزاد)». مبانی نظری هنرهای تجسمی. (شماره 1)، 44-33.
 21. کاشفی­سبزواری، مولاناحسین. (1350). فتوت­نامه سلطانی. به اهتمام محمدجعفر محجوب. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
 22. کوپر، جی. سی. (1379). فرهنگ مصور نمادهای سنتی. ترجمه ملیحه کرباسیان. تهران: فرشاد.
 23. کفشچیان مقدم، اصغر. یاحقی، مریم. بررسی عناصر نمادین در نگارگری ایران. باغ نظر. شماره 19. زمستان 1390. صفحات 65 تا 76
 24. گری، بازیل. (1369). نقاشی ایرانی. ترجمه عربعلی شروه. تهران: عصر جدید.
 25. گلمبک، لیزا، و دونالد ویلیز. (1374). معماری تیموری در ایران و توران. ترجمه کرامت‌الله افسر، محمد یوسف کیانی. تهران: سازمان میراث فرهنگی.
 26. ماهر‌النقش، محمود. (1362). طرح و اجرای نقش در کاشی‌کاری ایران. تهران: موزه رضا عباسی.
 27. نورى، میرزا حسین. (1408). مستدرک ‏الوسائل، ج8. قم: مؤسسه آل البیت(ع).
 28. مرادخانی، علی و نسرین عتیقه‌چی. (1397). «تفسیر نشانه‌شناختی رنگ از منظر حکمی در نگارگری ایرانی-اسلامی». رهپویه هنر. (شماره 1)، 21-5.
 29. مشبکی­اصفهانی، علیرضا، و نرگس صفایی. (1395). «سیر پیدایش نقوش گیاهی در هنر صدر اسلام (با رویکرد ویژه به نقوش اسلیمی و ختایی)». نگارینه هنر اسلامی. (شماره 10). 40-33.
 30. مقدم­ماهری، فریبا. (1394). «مطالعه تطبیقی درخت و نمادهای هنری آن در ایران باستان و هند باستان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران.
 31. مونسی­سرخه، و همکاران. (1398). «نوع لباس و نمادهای رنگ در عرفان اسلامی». هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی. (شماره 44)، 14-5.
 32. نیکوبخت، ناصر، و سید علی قاسم‌زاده. (1387). «سمبولیسم نور و رنگ در عرفان ایرانی-اسلامی». مطالعات عرفانی. (شماره 8)، 212-186.
 33. Bağcı, Serpil. (2004). "Old Imags for New Text and Contexts: Wandering Images in Islamic Book Painting". Muqarnas. (vol 21), 22-31.
 34. Barry, Michael. (2004), Figurative Art In Medievel Islam And Riddle of Bihzad of Heaet. Paris: Flamarion.
 35. Davis, Dick. (1998). Islamic Art in the Metropolitan Museum.. New York: Metropolitan Museum.
 36. Eliade, Mircea. (1987). The encyclopedia of religion. Vol. 4-13, Macmillan, N.Y.
 37. Hillenbrand‚ Robert. (2007). the Iconography of Islamic Art. Studies in Honour of Robert Hillenbrand, Edinburgh: Edinburgh University press.
 38. Grube, Ernst. (1967). The Seventeenth- Century Miniatures. New York: Metropolitan Museum.
 39. Mattison, Chris.Snake. (1999), The Essential Visual Guide to the world of snakes. London: DK puldishing.
 40. Necipoğlu, Gülru. (1990). "From International Timurid to Ottoman: A Change of Taste in Sixteenth-Century Ceramic Tiles". Muqarans. (vol 7), 136-171.
 41. Swietochowski. G. Lukens‚ Maria. (1976). The Fifteenth- Century Miniatures. New York: Metropolitan Museum.
 42. Uluç, Lale. (2008), "The Common Timurid Heritage of the Three Capital of Islamic Arts", Istanbul, Isfahan, Delhi; 3 .Capitals of Islamic Art, Masterpieces

منابع تصاویر:

 1.  URL 1: http://www.metmuseum.org
 2. URL 2: http://www.thewalters.org
 3. URL 3:http://www.freersackler.si.edu
 4. URL 4:http://www.bl.uk
 5. URL 5: http://www.prinstonartgallery.org