بررسی پیامدهای قرارداد 1907م. بر قاینات مطالعه موردی: سالهای حضور بارون چرکاسف کنسول روسیه در قاینات و سیستان (1913- 1909م./1331-1327ق.)

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

رقابت­ روس و انگلیس در آسیا با انعقاد قرارداد 1907م تعدیل شد و ایران به دو منطقه نفوذ و یک منطقه بی­طرف تقسیم گردید. روس­ها منطقه سیستان را به رقیب واگذار کردند، ولی در منطقۀ بی­طرف هنوز تحرکاتی وجود داشت و قاینات شرقی­ترین منطقه بی­طرف بود. اگرچه تاکنون درباره روابط روس و انگلیس در ایران و قرارداد 1907م پژوهش­های صورت گرفته، اما به اثرات و پیامدهای آن بر مناطق بی‌طرفی قاینات توجه نشده است. این پژوهش به‌طور خاص پیامدهای این قرارداد را بر قاینات در دوره فعالیت چرکاسف -کنسول روسیه- مورد توجه قرار داده تا اثر آن بر بیرجند مشخص شود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس اسناد و گزارش­های محرمانه کنسولگری انگلیس تلاش دارد به سؤالات پژوهش درباره پیامدهای قرارداد 1907م بر قاینات، عملکرد بارون چرکاسف و اثرات حضور روس و انگلیس در بیرجند پاسخ دهد. یافته­ها نشان داد روس­ها بعد از قرارداد 1907م به‌جای سیستان تمرکز خود را بر قاینات قرار داده و چرکاسف بیشتر دوره مأموریت خود را مقیم بیرجند بود و تلاش کرد کنسولگری را نیز به آنجا منتقل نماید. او به‌طور فعال در کشمکش حشمت­الملک دوم و شوکت­الملک دوم نقش ایفاء کرد و اگرچه فعالیت پزشکی روس­ها در بیرجند در دوره او کاهش یافت، اما در زمینه اقتصادی بانک استقراضی از سیستان به بیرجند انتقال داده شد. چرکاسف با تحت­الحمایه قرار دادن مخالفان شوکت­الملک دوم نظیر خوانین نخعی تلاش کرد متحدانی جدید در منطقه برای روس­ها پیدا کند، اما اقدامش بی­نتیجه ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of concequences of 1907 contracts on qayenat Case study: the tears of Baron cherkasov Russian concul presence in qayenat and sistan

چکیده [English]

Russia and English competition in Asia was moderated by the 1907 agreement and Iran was divided into two areas of influence and an impartial area. Russians left Sistan region to rival; however, there were thresta in the impartial area and Qayenat was on the easternmost of impartial area. Although research has been done on the Russian-British relation in Iran and the 1907 agreement, its impact and consequences for the impartial area such as Qayenat have not been addressed. Therefore, this article addressed the consequences of this agreement for Qayenat and Birjand during the period of Cherkasov, Russian consul. This paper tried to answer research questions about the consequences of the 1907 contract in Qayenat and Birjand and the performance of Baron Cherkasov through a descriptive-analytical method.
The findings of the study indicated that the Russians focused on Qayenat instead of Sistan after the contract of 1907. Cherkasov resided most of his mission in Birjand and tried to transfer the consulate there. He was involved in the conflict between Heshmat al Mulk II and Showkat al-Mulk II actively. Although during his period the medical activities of the Russians were reduced, the bank of Esteghrazi Rus was transferred from Sistan to Birjand. Cherkasov, with the support of Showkat al Mulk II’s opponents, such as Nahkai Khans tried to find new allies in the region, although he was unsuccessful.
Keywords: birjand -Qayenat-1907 contract- Baron Cherkasov- Showkat al-Mulk