تحلیل باستان‌شناختی چشم‌انداز فرهنگی شهرستان بردسکن در دوران اسلامی (از ابتدا تا قرن 13 ق)

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

3 کارشناس باستان‌شناسی، اداره میراث فرهنگی خراسان رضوی، مشهد

چکیده

امروزه باستان‌شناسی چشم انداز یکی از رویکردهای پرکاربرد در مطالعات باستان‌شناسی است. اساساً مفهوم چشم انداز با این دیدگاه وارد ادبیات باستان‌شناسی شد که در قالب مطالعات محیطی، بافتی و فضایی به نحوه شکل گیری الگوهای استقراری انسانی و میزان شناخت انسان از عوامل تأثیرگذار محیطی بپردازد و تغییرات چشم انداز طبیعی را بر چشم انداز فرهنگی به نمایش گذارد. در این پژوهش با رویکرد فوق به مطالعه باستان شناسی چشم انداز فرهنگی شهرستان بردسکن در بخش جنوب غربی استان خراسان رضوی پرداخته شده است. این پژوهش بر داده‌های باستان شناختی حاصل از بررسی‌های باستان‌شناسی و جغرافیایی و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی استوار است. نتایج آماری حاصل از سیستم اطلاعات جغرافیایی با دیدگاه باستان شناسانه تفسیر شده است. در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال پاسخ به چگونگی تأثیر عوامل طبیعی بر سکونتگاه های دوران اسلامی هستند. در بررسی باستان‌شناسی جدید انجام شده، 57 محوطه شاخص مربوط به دوران اسلامی شناسایی شده است و تاریخ‌گذاری نسبی برای این محوطه‌ها ارائه گردیده است. قدمت بیشتر محوطه‌ها مربوط به قرون اولیه با 31% و قرون میانی نیز 31% است و همچنین 27 % از مجموع محوطه‌های دوران اسلامی در بازه زمانی قرون متأخر قرار می‌گیرند. در این میان 11 % از محوطه‌ها قابل تاریخ گذاری نسبی نیستند. با توجه به تحلیل های صورت گرفته مبتنی بر GIS مراکز جمعیتی در دوران اسلامی شهرستان بردسکن تحت تأثیر شرایط محیطی و متغیرهای طبیعی خاص خود شکل گرفته‌اند، با این ویژگی که تأثیر متغیرهای طبیعی بر عوامل انسانی مختلف یکسان نبوده است؛ باتوجه به چشم انداز منطقه مورد مطالعه، متغیرهای مهمی مانند شیب زمین و نوع خاک بر تراکم و مساحت محوطه‌ها موثر بوده است و در عین حال پراکندگی و فاصله زیاد محوطه‌ها از آب‌های سطحی گویای واکنش چشم انداز فرهنگی منطقه به محدودیت این متغیر بوده است در عین حال برخی از سازه‌ها ارتباط تنگاتنگی با آب‌های سطحی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Archaeological analysis of cultural landscape of Bardeskan County in Islamic era (from the beginning to the 13th century A.H.)

چکیده [English]

Basically, the concept of landscape entered the archeological literature to study human settlement patters and the extent of human recognition of effective environmental elements, in the format of environmental and spatial studies. In this research, the abovementioned approach has been used to study the archeology of the cultural landscape of Bardaskan County. This research is based on the data derived from archaeological and geographical studies and the use of geographic information systems. In the new archaeological survey, 57 benchmark sites of the Islamic era have been identified.The majority of the sites date back to the early centuries (31%) and the middle ages (31%) and also 27% of the total Islamic era sites belong to the late centuries. Meanwhile, some sites have been determined as unknown, of which 11% are included in this set. According to GIS-based analyses, population centers of Islamic era in Bardaskan County have been influenced by their special environmental conditions and natural variables. It was also found that the effects of natural variables on different human factors were not identical. Considering the landscape of the area under the study, important variables such as the slope of the earth and soil type have been effective on the density and area of the sites. Furthermore, the sparseness and distances of the sites from surface waters have been indicative of the reaction of the cultural landscapes of the region to the constraints of environmental variables. At the same time, some of the historical structures are closely related to surface waters.
Keywords: Bardeskan in Islamic era, Cultural landscape, Torshiz, Archaeological Modeling, Archeology of Khorasan