رشد و توسعه ی شهر مشهد در دوران تیموری

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه تاریخ

2 دانشجوی دکتری و مدرس دانشگاه پیام نور بیرجند

چکیده

بابا آغاز حملات تیمور گورکانی به نواحی مختلف ایران‌زمین و همچنین جنگ‌های خانگی و جانشینی امیرزادگان در مقاطع بعدی، به طور نسبی برخی از شهرها و آبادی‌های مهم گذشته ایران‌زمین، ویران شدند اما خراسان به دلیل قرار گرفتن مرکز حکومت تیموریان در آن توسط برخی از اخلاف تیمور به آبادانی گرایید و موجبات رونق بیشتر شهرهای این منطقه فراهم شد. جانشینان تیمور با ساخت بناهای عام‌المنفعه و ایجاد راه‌ها، برای پیشرفت تجارت و امنیت مسیرهای بازرگانی و ارتباط با حکومت‌های دیگر پرداختند و توانستند تا حدودی خرابی‌های قبلی را جبران کنند. این تحقیق در پی پاسخ به این سئوال است که علت رشد سریع شهر مشهد در دوره تیموریان چه بوده است؟ در پاسخ فرض تحقیق بر این استوار است که روند رشد سریع مشهد در دوره تیموریان به خاطر، توجه شیعیان به مرقد امام رضا (ع) و افزایش زائران و توجه خاص حاکمان تیموری به جایگاه مهم و تاریخی این منطقه بوده است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی ترتیب یافته و در تلاش است که دورنمایی از این روند رشد و توجه حاکمان تیموری را به شهر مشهد را بر اساس مستندات تاریخی ارائه نماید. نتایج به دست آمده از این پژوهش گویای این مطلب است که شهر مشهد در دوره تیموری، رشد اقتصادی و به دنبال آن، توسعه‌ی معماری شهری زیادی را تجربه نموده است و این مهم بستگی زیادی به گسترش امنیت و ارتباط با حکومت‌های دور و نزدیک و حمایت امرای تیموری داشته و همچنین با توجه ویژه‌ی آنان به برپایی سازه‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی و آثار باشکوه همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the growth and development of Mashhad during the Timurid era

چکیده [English]

With the onset of Timur attacks in different parts of the country as well as domestic and succession wars PrincesTimurese in the next sections, In relative terms some of Iran's most important cities and villages were destroyed, But the Khorasan province was built by some Timur tribes, due to the fact that the Timurese center was located, and the prosperity of most of the towns of this region was provided. Timur's successors, building public buildings and creating ways to improve trade and security, traveled routes and contacted other governments, and were able to compensate for some of the previous failures. This research seeks to answer this question, what was the reason for the rapid growth of Mashhad during the Timurid period? In response to the hypothesis of the research, it is based on the fact that the rapid growth of Mashhad during the Timurid period was due to the attention of the Shiites to the shrine of Imam Reza (AS) and the increase of pilgrims and the special attention of the rulers of Timurid to the important and historic place of this region. This research is arranged using the historical research method and is trying to present the perspective of this development process and the attention of the Timurid rulers to the city of Mashhad on the basis of historical documentation. The results of this research indicate that during the Timurid period, the city of Mashhad, economic growth and, consequently, urban development has been expanded, and this depends largely on the development of security and communication with distant and close governments and support The emirates of Timurid have been associated with their special attention to the establishment of large economic and social structures and magnificent works.