تأملی بر توصیه های ابراهیم عباسی به ابو مسلم خراسانی در آستانه قیام عباسیان در خراسان

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با فراهم شدن موقعیت سیاسی و اجتماعی برای نقیبان و گروندگان به دعوت عباسیان در خراسان،جهت ورود به مرحله علنی قیام و مبارزه آشکار با دولت اموی، ابراهیم عباسی،امام نهضت عباسیان،آخرین توصیه های خود را با ابومسلم در میان نهاد و از او خواست تا در فضای متشنج سیاسی محل مأموریت خویش به کار گیرد و ورق را به سود عباسیان برگرداند. درست است که هر متنی در زمینه خاصی تولید می شود و ناظر به مقصود خاصی می باشد اما در نگاه اول، آن چه در توصیه های امام عباسی پررنگ جلوه می کند، تناقض آشکار برخی از گزاره ها و نبود تلازم منطقی و معنایی در میان آنهاست که از یک سو ابومسلم را به نزدیکی با قبایل یمانی فرا می خواند و از سوی دیگر از او می خواهد که در صورت امکان هیچ عرب زبانی را در خراسان باقی نگذارد. همین امر،موجب تولید گمانه‌های «جعلی بودنتوصیه نامه»، «خطای نسخه برداران» و یا «تشتت در آراء امام عباسی»شده است. پرسشی که این مقاله می کوشد تا برای آن پاسخی جستجو کند، این است که تناقض یاد شده چگونه پدید آمده است و چگونه می توان به رفع آن پرداخت؟ یافته های این پژوهش که بر تحلیل محتوای توصیه های امام عباسی استوار است، نشان می دهد که این تناقض، محصول تصحیف نسخه برداران از ترکیب«انساناً مریباً»    می باشد که اینک در متون تاریخی به صورت « لساناً عربیاً» در آمده است. تصحیح و بازگرداندن آن به صورت نخست،تناقض موجود را رفع خواهد کرد و به گزاره های مندرج در توصیه نامه امام عباسی،سازگاری و تلازم معنایی خواهد بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflecting on the Recommendation of Ibrahim Abbasi to Abu Muslim Khurasani in the Eve of the Abbasid Movement

چکیده [English]

As the advocates of the Abbasid movement prepared themselves in Khurasan for an overt struggle against umayyade government, Ibrahim Abbasi gave Abu Muslim his final recommendations, and urgently requested him to exert them in the chaotic political climate of his mission zone in order to change everything in favor of Abbasid dynasty. It is obvious that every text can make sense in a particular context and may also bear a particular purpose but what looks prominent in the recommendations of Abbasid Imam to Abu Muslim at first glance is the overt contradictions between some propositions as well as lack of logical and semantic coherence between them. This explicit contradiction, on the one hand, makes Abu Muslim treat Yemeni tribes leniently and approach them in a friendly manner, and dictates him, on the other hand, to eradicate any Arab-speaking person in Khurasan. The central question that motivated this paper is: How this contradiction evolved through time and how it can be fixed or eliminated? The findings of the current study, which are based on the content analysis of the Abbasid Imam’s recommendations, indicate that this contradiction could be the result of “spoonerism” in the syntactic structure of “insānan muriban”, which might have happened during the duplication process. It is worth mentioning that this structure is currently seen as “lisānan Arabiyyan” in the historical texts. It is worthy nothing that the correction and restoration of this contradiction to its original state can help eliminate this problem to a great extant. This will also give logical as well as semantic consistency to the propositions written in the Imam’s recommendations.