شناسایی پهنه‌های مناسب توسعه شهری با استفاده از سلول‌های خودکار (CA) و روش FUZZY – AHP در جهت کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای؛ (نمونه موردی ناحیه 3 منطقه 3 مشهد)

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران.

2 کارشناس ارشد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران.

3 کارشناس ارشد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنرتهران، تهران.

چکیده

تحلیل تناسب زمین برای توسعه شهری عمل بسیار مهمی است که برنامه ریزان شهری باهدف شناسایی اراضی مناسب و اولویت‌دار برای توسعه شهری به کار می‌گیرند. کلان‌شهر مشهد به‌واسطه وجود گسل‌های فعال بینالود و کشف رود و فرسودگی بیش از 25 درصد نواحی و محلات آن، دارای آسیب‌پذیری بالای در برابر مخاطرات زلزله است. ازجمله نواحی که درگیر گسترش فیزیکی و جمعیتی است و به دلیل فرسودگی و مجاورت با گسل در مواجه با زلزله بسیار آسیب‌پذیر است، ناحیه 3 از منطقه 3 شهر مشهد است. هدف مقاله حاضر شناسایی پهنه‌های مناسب توسعه شهری در جهت کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای در ناحیه مذکور است. روش بکار گرفته‌شده، توصیفی-تحلیلی و جمع‌آوری داده‌ها، به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته است. شبیه‌سازی توسعه آتی از روش CA-Markov در نرم‌افزار IDRISI 17 صورت گرفته و از مدل ترکیبی FUZZY-AHP و نرم‌افزارهای ARCGIS و Expert Choice برای محاسبه وزن زیرمعیارها و فازی سازی لایه‌ها بهره برده شده است. ارزیابی آسیب‌پذیری محدوده در برابر زلزله نیز با استفاده از روش WOI در نرم‌افزار ARCGIS صورت گرفت و وزن دهی و اولویت‌بندی زیرمعیارهای آسیب‌پذیری بر اساس روش آزمون فریدمن و در نرم‌افزار SPSS بر اساس نظرات کارشناسی اخذشده در پرسشنامه‌ها انجام شد. بر اساس نتایج، حدود 85 درصد از سطح محدوده دارای آسیب‌پذیری متوسط رو به بالا می‌باشند. همچنین پیش‌بینی رشد و توسعه محدوده بر اساس روند سال‌های گذشته و شبیه‌سازی گسترش کالبدی سال 1400 با استفاده از روش CA-MARKOV، نشان می‌دهد گسترش محدوده در بخش‌های شمالی، شمال غربی و شرق محدوده خواهد بود که این گسترش در بخش‌هایی اتفاق افتاده که دارای آسیب‌پذیری متوسط و زیاد در برابر زلزله می‌باشند. همچنین پیش‌بینی پهنه‌های توسعه با استفاده از روش FUZZY_AHP، نشان داد از بین، زیرمعیارها توسعه، قابلیت اراضی (0.218)، توپوگرافی (0.185) و فاصله از گسل (0.145) بیشترین اولویت را از بین سایر زیرمعیارها دارند و پهنه‌های مناسب توسعه بخش‌های شمال-شرقی و شمال غربی محدوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying appropriate urban development zones by using automatic cells (CA) and FUZZY_AHP method to reduce seismic vulnerability (case study: third part of zone 3 of Mashhad)

چکیده [English]

Growing urban areas that contains large areas of land, today, in low latitudes, especially in developing countries, that the growth of cities in them has exceeded Europe and North America, caused problems for cities. The most important problems and problems of physical growth and expansion of cities are: The natural and environmental hazards of urban areas, destruction of green spaces, gardens and agricultural lands, severe changes in utilization, air pollution, soil and water resources, vulnerability to earthquake, floods, landslides, etc. Meanwhile, earthquake is an internal geomorphic process, which will carry a lot of destruction and caused damage for so many cities in our country throughout history And neglecting it in the locating of cities will have adverse effects. The Mashhad Metropolis is the center and largest city in the Khorasan Razavi province in Iran, which has had a significant population growth over the past decades, and consequently a significant physical development. The city of Mashhad is located in the area of high earthquake vulnerability according to the studies of comprehensive plan of the city. One of the areas of Mashhad, which has undergone significant physical growth during recent decades and has high physical expansion due to the presence of vacant lands, is the third region of the third part of the city. Therefore, the aim of this paper is to identify the appropriate zones for urban development to reduce the vulnerability of earthquakes. The method used for this paper is descriptive-analytical. Data collection is done in the library and field. Also simulation of the future development, has been done by CA-Markov method and in IDRISI 17 software and The FUZZY-AHP combination model and the ARCGIS and Expert Choice software have been used to calculate sub-criteria weight and layer fuzzation. The evaluation of the vulnerability to the earthquake area was also done using the WOI method in ARCGIS software, and weighing and prioritizing vulnerability subtypes were based on Friedman test method and SPSS software based on the expert opinions received in the questionnaires. According to the analysis, the study area from the point of vulnerability is in adverse conditions, so that about 85 percent of the area is in medium upward of vulnerability. Also, the prediction of the growth and development of the range based on the trend of past years (land use map of 1380 and land use map of 2011) and simulation of physical expansion of 1400 using CA-MARKOV method, shows that the expansion of the range in section North, northwest, and east are the areas where this expansion occurs in parts that have moderate and high vulnerability to earthquakes. Also, prediction of development zones using the FUZZY_AHP method showed that from the sub-criteria of development, land use capability (0.218), topography (0.185) and distance from fault (0.145), gradient (0.107), road and access (0.088 ) And ... have the highest priority among the other sub-criteria, and the appropriate development zones are based on the fuzzy layers and the formation of these weighted layers, the northeast and northwest parts of the area From these two parts, the northeastern part of the area, according to the vulnerability map of the area, in which the vulnerability zone has a moderate and low share of the area, has a greater priority for development.