بازخوانی و گونه شناسی معماری ایالت قهستان از قرن سوم تا پایان قرن پنجم هجری

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان

2 پژوهشگر -کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی

چکیده

قهستان معرّب کُهستان و مخفف کوهستان است و شامل مناطقی چون قاین، ترشیز، خواف، باخرز، گناباد، طبس گیلکی، طبس عناب (مسینان)، باخرز، خوسف، زام و زاوه بود. در واقع بخش اصلی آن را خراسان جنوبی و شهرهایی از خراسان رضوی، یزد و اصفهان کنونی تشکیل می­ دادند و کرسی این ایالت قاین بود. این منطقه گرچه در ساختار سیاسی و اداری بخشی از خراسان بزرگ بوده است، اما از آن تحت نام واحد جغرافیایی مستقل و متمایزی یاد شده است. قهستان به دلیل بافت طبیعی، موقعیت مهم جغرافیایی (قرار گرفتن در موقعیت تلاقی شاهراه شرق به غرب و شمال به جنوب)، گستردگی و حضور گروه­های نژادی و مذهبی گوناگون از دیرباز مورد توجه بوده است. قهستان در آغاز دوره­ ی اسلامی به‌ عنوان دروازه­ ی خراسان و گلوگاهی مهم برای کنترل ایالات خراسان، سیستان و کرمان به شمار می­ رفت و به همین جهت مورد توجه مورّخان و جغرافی­ دانان اسلامی بوده و گزارشات مفصلی از اوضاع این منطقه از جمله درباره معماری و عناصر آن ارائه نموده­اند. این پژوهش در پی ترسیم تصویری کلی از معماری این منطقه در سده­ های سوم تا پنجم هجری بر پایه­ ی متون تاریخی و جغرافیایی است که به ویژگی­ ها و عناصر مختلف آن (مکان و موقعیت، فضای داخلی و خارجی، کاربرد بنا، نوع مصالح و معرفی شماری از آثار معماری این منطقه) پرداخته خواهد شد. در واقع این پژوهش تلاشی است برای پاسخگویی به این پرسش مهم که، نقش و جایگاه معماری در منطقه­ ی قهستان از قرن سوم تا قرن پنجم هجری بر اساس منابع تاریخی چگونه بوده است؟ پژوهش پیش رو به­ روش توصیفی- تحلیلی و براساس منابع کتابخانه­ ای صورت گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Readout and a review of Qohestan’s architecture from the third to end of fifth century .A.H

چکیده [English]

Qoohestan is the Arabic of Kohestan and is the short form of Kuhestan and it includes regions such as Ghaein, Tarshiz, khaf,Bakharz, Gonabad, Tabas Gilaki,Tabas Anab (mesinan) ,Bakharz, Khosf, Zam and Zave. It’s main parts of course, are south Khorasan and some cities of Khorosan –E-razavi, Yazd and the present Isfahan and cnnter of this state was Ghaein. In spite of being a part of great Khorasan in its political and official structure, its mentioned a geographically unique and independent part on its own. For natural reasons, it’s geographical condition (in strategic location of cross way of north, south, east and west), the presence of different religious and racial groups in this region has always been of importance. Qohestan in the beginning of Islamic era was known as the gate of Khorasan and was considered an important way to control states such as Khorasan, Sistan and Kerman and hence was of importance to Islamic geographical and historical experts who gave detailed reports of this region’s architecture and its elements. This research is an attempt to depict a general image of the architecture of this region in the third to the fifth century .A.H based on historical and geographical texts while paying attention to its different elements (location and situation, internal and external atmosphere, the propose of the building,typs of material and an introduction to some notable works of architecture). This research is an attempt to answer an important question which is, what was the role and the situation of architecture in Qoahestan region from the third to the fifth century .A.H based on historical sources? The present research is based on an analytical-definitional approach and has been conducted based on library sources.