اصلاحات اقتصادی سلطان ابوسعید گورکان درخراسان و پیامدهای آن

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان

چکیده

با انتخاب هرات به پایتختی قلمرو تیموری، بر اهمیت خراسان در عهد تیموریان افزوده­شد. اقداماتِ عمرانیِ شاهرخِ تیموری، در طول دوران سلطنت نسبتاً طولانی‌اش، اوضاع اقتصادی این ایالت را رونق بخشید. منازعات جانشینی میان شاه­زادگان تیموری بعد از مرگ شاهرخ، به شدت برحیات اقتصادی خراسان تأثیر گذاشت. سلطان ابوسعید که بعد از یک سلسله منازعه، به حکومت رسید، تلاش ­های زیادی برای ترمیم ویرانی­ ها و بهبود اقتصاد خراسان انجام داد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در صدد است تا ضمن معرفی عوامل مؤثّر بر حیات اقتصادی خراسان در این دوره، به تبیین اقدامات اصلاحی ابوسعید و تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی خراسان بپردازد.این مقاله نشان می‌دهد که سلطان ابوسعید، در اواخر حکومت خود، اقداماتی در زمینه رونق کشاورزی، تجارت و اصلاح نظام مالیاتی انجام ­داد. در نتیجه، در اواخر حاکمیت او به واسطه‌یِ استقرارِ نسبیِ امنیت، تنظیم امور تجاری و احیای کشاورزی، وضعیت اقتصادی خراسان بهبود یافت و سلطان توانست برای دوران کوتاهی خراسان را از ثبات، رونق و رفاه و پیشرفت اقتصادی بهره­ مند سازد.