مکانیابی مراکز خدمات صنعتی ِکشاورزی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، نمونه مورد مطالعه: ناحیه شهری مشهد

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

صنایع کشاورزی بنا برتعریف در هرکشور به صنایع مکمل پیش و پس ازکشاورزی تلقی می­شود که به منظور ارزش افزوده و­اشتغال بیشتر بخش کشاورزی ایجاد می­شود. استان خراسان رضوی با دارا بودن رتبه نخست تعداد بهره برداران واراضی زراعی بخصوص در محصولات نیازمند صنایع ازقبیل دام، گندم، زعفران و دانه‌های روغنی -که وجود بیش از نیمی‌از آن درناحیه مشهد می‌باشد- نشان دهنده پتانسیل بالای توسعه در این حوزه می‌باشد. اولین گام ایجاد صنایع کشاورزی، مکانیابی بهینه استقرار آن است. عوامل موثر مکان یابی صنایع کشاورزی شامل 18 شاخص در 5 عامل شبکه حمل و نقل، فاصله بهینه از سکونت گاه‌ها، وضعیت شکل زمین و اقلیم، قرار گیری در پهنه‌های با قابلیت کشت و دسترسی به شبکه‌های زیرساختی به همراه سیاست‌های دولت می­باشند.روش این پژوهش، کمی‌و از نوع استقرایی می‌باشد. بدین طریق که ابتدا عوامل و شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها و لایه‌های تحلیلی عام صنایع انتخاب شده و با استفاده از نرم افزار GIS این لایه‌ها ارزش گذاری شده و عوامل و شاخص‌ها در عرصه پیکسل بندی شده­ی محدوده مورد مطالعه، اندازه گیری شده است. با رویهم گذاری لایه‌ها در سلول‌های6هکتاری، امتیاز شاخص‌ها وعوامل در ناحیه شهری مشهد از طریق جمع وضرب امتیاز عوامل هرسلول محاسبه گردید. بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد برای کشت زعفران، دانه‌های روغنی، گندم و دام به ترتیب 9، 14، 5، 15سلول برای استقرار صنایع کشاورزی بیشترین امتیاز را کسب نمودند. مناطق شرق و شمال شرق شهرستان چناران برای تولید دانه‌های روغنی؛ مناطق جنوب شرق شهرستان فریمان، جنوب شرق شهرستان مشهد، شرق شهرستان چناران، جنوب طوس و شمال شرق شاندیز برای تولید گندم؛ مناطق جنوب شرق شهرستان فریمان، غرب شهرستان پیوه ژن، جنوب طوس، غرب و جنوب تبادکان و جنوب شرقی شهرستان مشهد برای تولید زعفران مناسب می‌باشد.