بررسی هویت یابی تاجیکستان در بستر تاریخی خراسان بزرگ

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

تاریخ به عنوان آئینه ی تمام نمای هویت انسانها، همیشه برای بشریت آموزنده و بستری برای رشد و شکوفایی ملت ها است. خراسان بزرگ به عنوان قطعه ای از تاریخ و تمدن فارسی زبانان و به ویژه تاجیک ها یادآور افتخارات علمی و فرهنگی بیشماری است که برخی از آنها به تنهایی در یافتن هیت یک ملت موثر می باشد. برهمین اساس، بررسی روند هویت یابی کشور تاجیکستان در بستر تاریخی خراسان بزرگ امری است که مردم تاجیکستان را به یاد افتخارات و مشاهیر نامی این خطه می اندازد و آنها با استقلال ملی خود می تواند مجددا به آن ها بالیده و هویت واقعی خود را در آنها جستجو کنند. از این رو سوال ما در این پژوهش این است که تاجیک ها چگونه هویت خود را در بستر تاریخی خراسان بزرگ باز می یابند؟ روش تحقیق در این پژوهش استفاده از منابع کتابخانه ای و تاریخی با تحلیل داده ها بوده است.