توزیع فضاهای نهادهای پایتختی ایران در خراسان بزرگ (از دیدگاه جغرافیای سیاسی)

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسنده

چکیده

مقوله ی پایتخت یا مرکزیت سیاسی در خراسان بزرگ،‌در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی داشته و به پیروی از تغییر حکومت، پایتخت نیز،‌جز در موارد اندکی، از شهری به شهر دیگر جاه جا شده است. نگاهی به گذشته ی تاریخی این تغییر و تحول،‌حاکی از انگیزه های مختلفی است که به تناسب مکان، زمان و ساختار اجتماعی حکومت و با در نظر داشتن راهبردهای سیاسی و مسائل ژئوپلیتکی زمان، موجب جابه جایی مرکز سیاسی کشور شده است. این انگیزه در وهله نخست،‌تحت تأثیر جغرافیای سیاسی، نظامی،‌امنیتی،‌ اقلیمی و در مرحله دوم ناشی از عوامل و شرایط اقتصادی- اجتماعی بوده است. از این رو، واکاوی دلایل تغییر، جابه جایی و انتخاب پایتخت های خراسان بزرگ با تأکید بر علل جغرافیایی و ژئوپلتیکی زمان ایجاب می کند تا جغرافیای تاریخی سرزمین ایران را در ادوار مختلف به همراه جغرافیای سیاسی،‌اجتماعی و اقتصادی دولت های حاکم بر آن بررسی نماییم. بدین منظور در این پژوهش، پس از بررسی کلیات جغرافیایی خراسان بزرگ و ویژگی های متنوع آن با تأکید بر مقوله ی مرز و پایتخت های آن، مطالعات جغرافیای تاریخی،‌سیاسی،‌اجتماعی و اقتصادی خراسان بزرگ در دو بخش پیش و پس از اسلام مورد توجه قرار می گیرد.