تحلیل و تبیین مولفه های فرهنگی خراسان بزرگ و تأثیر آن بر امنیت ملی در شمال شرق ایران

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسنده

چکیده

خراسان بزرگ خاستگاه میراث فرهنگی، میراث طبیعی،‌میراث معنوی و حافظه ی تاریخی مشترک سرزمین هایی است که امروزه به واسطه ی وجود مرزهای سیاسی از هم جدا گردیده و به همین دلیل سهم بزرگش در تمدن و فرهنگ بشری کمتر مورد توجه واقع می شود. این سرزمین بزرگ که حدود آن از دامغان و سبزوار در غرب آغاز می شد،‌تا بلخ و جیحون در شرق تداوم اشته و از شمال سیستان و غزنی تا بخارا و مرو گسترش می یافته، در عهد ساسانیان یکی از چهار ایالت اصلی ایران را تشکیل می داده است. اکنون چهار استان در داخل مرزهای سیاسی ایران و چهار کشور از پنج کشور آسیای مرکزی و کشور افغانستان را شامل می شود که این نتیجه ی انقباض و انبساط تاریخی این سرزمین کهن بوده است. امروزه مشهود است که مرزهای سیاسی نتوانسته هویت مشترک فرهنگی ساکنان آن را کاملاً دگرگون کند و لذا شاهد تداوم ارزش ها و مؤلفه های فرهنگی کهن در منطقه هستیم. از سوی دیگر،‌وقتی مرزهای سیاسی و فرهنگی بر هم منطبق نباشند،‌مولفه های فرهنگی که از عوامل پیوند انسان ها هستند، از دیدگاه حکومت ها و گاه خود ملت ها و اقوام می تواند سبب سوز یا سبب ساز تلقی گردند. به علاوه،‌این وجوه مشترک می تواند زمینه ارتقاء روابط فرهنگی،‌ سیاسی اقتصادی و در نهایت همگرایی منطقه  ای کشورها را تسهیل نماید. در عین حال می تواند موجبات احساس ناامنی در ملل و حکومت های منطقه را نیز فراهم کند. این تحقیق به منظور بررسی مؤلفه های مشترک فرهنگی در ناحیه ی خراسان بزرگ و تأثیر آن بر امنیت شمال شرق کشور، با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با مطالعه ی منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این مؤلفه ها در امنیت جمهوری اسلامی ایران با شروطی تأثیر مثبت داشته و در عصر ارتباطات و جهانی شدن می تواند زمینه همبستگی و گسترش مبادلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ارتقاء‌همگرایی منطقه ای را فراهم سازد.