جایگاه آمایش سرزمین در توسعه ی روستایی و نقش آن در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله ی کشور(مطالعه موردی استان خراسان شمالی)

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

براساس سند چشم انداز جمهوری اسلامی، در توسعه ی روستاها فعالیت ها نباید به گونه ای باشد که عمران روستایی جای توسعه ی روستایی را بگیرد؛ بلکه با هویت بخشی به سیمای روستا،‌رفع محرومیت ها و هدایت موزون روابط اجتماعی در قالب طرح های توسعه و عمران روستایی،‌باید نقش مؤثری در توسعه ی موزون روستا ایفا کرد. به عبارت دیگر،‌اصلاح دیدگاه برنامه ریزی در توسعه و عمران روستا در دستور کار قرار گرفته و دیدگاه صرف عمران روستاها جای خود را (با نگاه انسان محور) به دیدگاه توسعه ی موزون و عمران روستاها داده است. این مقاله جایگاه آمایش سرزمین در توسعه روستایی و نقش آن در تحقیق اهداف سند چشم انداز 20 ساله ی کشور را به صورت موردی در استان خراسان مورد بررسی قرار می دهد.